Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

«Καν. (Ε.Κ) 797/04 – Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, έτους 2010»

-->
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κωδ.: 101 76
Πληροφορίες: Μ. Τζιτζινάκης
Τηλ.: 210 212 57 69
fax: 210 527 16 60
e-mail: ve46u045@minagric.gr
Αθήνα, 21-9-2009
Αρ. Πρωτ: 328598 / 714
ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Καν. (Ε.Κ) 797/04 – Έγκριση δαπάνης για το πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, έτους 2010»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
&
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1,2 & 3 του Ν.1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 (Α’ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Α’ 101).
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»(Α/280) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του Ν. 2538/97 (Α/242) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις (Α/135).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του Ν.2362/1995 (Α’247) «περί Δημόσιου Λογιστικού».
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99(Α’ 154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (Α’ 135).
στ) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής.
η) Του Π.Δ.81/2002 «Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α’ 57).
θ) Του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου «περί ενεργειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125), όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).
ι) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163).
ια) Tου Καν. (E.K.) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής»(L209).
ιβ) Του Καν. (Ε.Κ.) 1663/95 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 729/70 του Συμβουλίου όσον αφορά στη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ.
ιγ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ιδ) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”.
ιε) Της αριθμ. 147/19-1-09 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κων/νο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67/Β/2009).
2. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008 - 2010, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, εγκρίθηκε με την Ε(2007)3773/τελικό/08-08-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Το υπ’ αριθμ. 342018/4-12-2007 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το οποίο η Υπηρεσία αιτήθηκε την τροποποίηση του Εθνικού Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008 – 2010.
4. Το από 16/5/2008 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η αποδοχή της τροποποίησης του Εθνικού Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008 – 2010
5. Την υπ’ αριθμ. 690/261142/7-1-2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 322225/700/18-8-2008 όμοια απόφαση
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως φαίνεται στην παράγραφο 2 της παρούσας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Σε εφαρμογή της αριθμ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 322225/700/18-8-2008 (ΦΕΚ 1745/Β/2008) όμοια απόφαση, συνεχίζεται η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το διάστημα από 1/9/2009 έως 31/8/2010 (Πρόγραμμα 2010).
2. Εγκρίνεται για το οικονομικό έτος 2010, σύμφωνα με την απόφαση Ε(2007) 3773 / τελικό / 08-08-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 342018/4-12-2007 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής, με το οποίο η χώρα μας αιτήθηκε την τροποποίηση του αρχικώς εγκεκριμένου προγράμματος, συνολική δαπάνη μέχρι 5.600.000 Ευρώ.
Το 50 % της παραπάνω δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ.
Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.800.000 Ευρώ θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110
Πλέον των ανωτέρω ποσών εγκρίνεται για το έτος 2010 δαπάνη μέχρι 100.000 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος και τα οποία θα καλυφθούν με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423-Φ29/110 του Τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον ΚΑ 2279 – Φ086
3. Για τις εγκεκριμένες ενέργειες της αριθ. 690/261142/7-1-2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες:
1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.470.000 € για τις παρακάτω δράσεις:
1.1. Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet
1.3. Εκπαιδεύσεις - Έντυπα – Ημερίδες – Συνέδρια - Βραβεία
1.4. Εξοπλισμός Μελισσοκομικών Οργανώσεων
2η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΡΟΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 500.000€ για την καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης.
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.320.000€ για τις παρακάτω δράσεις:
3.1. Εμπλουτισμός μελισσοκομικής χλωρίδας
3.2. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων
3.3. Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 230.000 € για τις παρακάτω δράσεις:
4.1. Αναλύσεις μελιού
4.2. Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αναλύσεων μελιού
5η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 80.000 € για τη συνέχιση των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων.
4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: