Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων”, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2008-2010»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 13-5-2008

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ Αρ. Πρωτ.: 290816

Τμήμα: Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας

Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, Αθήνα

Ταχ. Κώδ.: 10176 Προς: Πίνακα Διανομής

Πληροφορίες: Δ. Θεοχάρης

Τηλέφωνο: 210 2125771

FAX: 210 5271660

Email: Ve46u064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης 1.5 “Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων”, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2008-2010»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1 Τις διατάξεις:

α) Της αρ.690/261142/07-01-2008(ΦΕΚ.5/Β/2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών (ΚΥΑ) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών «Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010» όπως ισχύει κάθε φορά.

β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α/280/1979) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του Ν.2538/97 (Α/242) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν.3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις (Α/135/2003).

γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α/98).

δ) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α/247).

ε) Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτ. Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99(Α’ 154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (Α’ 135).

στ) Της αριθμ. 282966/2007(Β΄ 1205/07) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

ζ) Της αριθμ. 327739 (Β΄ 2038/07) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής.

η) Του Καν. (Ε.Κ.)797/2004 του Συμβουλίου «περί ενεργειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125), όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν.(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου «για θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος Καν. ΚΟΑ L299).

θ) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163).

ι) Του Καν. (ΕΟΚ) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209).

ια) Του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L171).

ιβ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.

ιγ) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφασης του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”.

2. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 - 2007, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε(2007) 3773/ τελικό/ 8-8-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. To ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 800.000 ευρώ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Σκοπός-Στόχος

Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τον τρόπο πληρωμής της δράσης I.5 Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων της μελισσοκομίας για την περίοδο των ετών 2008-2010, όπως αυτό ορίζεται στην αρίθμ. 690/261142/07-01-08 ΚΥΑ.

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η αξιοποίηση και διατήρηση της μελισσοκομικής χλωρίδας καθώς και η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

2. Φορείς υλοποίησης και αρμοδιότητες

Οι φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή και υλοποίηση της δράσης, καθώς και οι αρμοδιότητές τους είναι οι εξής:

α) Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

Είναι αρμόδια για τη εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων των σχετικών αποφάσεων, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής της δράσης.

β) Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων:

Είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση των μελισσοκόμων για το πρόγραμμα, τον έλεγχο των καταστάσεων των δικαιούχων με την πραγματοποίηση των σχετικών διοικητικών ελέγχων και ελέγχων των κυψελών που μετακινήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, τη θεώρηση των καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων και την έγκαιρη αποστολή τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

γ) Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.):

Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την υλοποίηση της δράσης είναι αρμόδια για την ενημέρωση των μελισσοκόμων, την έγκαιρη παραλαβή των αιτήσεων των μελισσοκόμων, τον έλεγχο κατά την παραλαβή των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, τη σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων, τις τυχόν διορθώσεις αυτών και την έγκαιρη διαβίβασή τους στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

δ) Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη της μηχανογραφικής εφαρμογής, την πραγματοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων, την ενημέρωση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ για τον αριθμό των κυψελών που μετακινήθηκαν για την επίτευξη των στόχων της δράσης και τη σύνταξη των τελικών καταστάσεων πληρωμής, βάσει του ποσοστού επιχορήγησης.

ε) ΟΠΕΚΕΠΕ:

Είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής, την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και τη έκδοση των εντολών πληρωμής.

3. Δικαιούχοι, Επιλέξιμες δαπάνες, Ύψος-Ποσοστό ενίσχυσης

α) Δικαιούχοι

Δικαιούχοι ένταξης στην παραπάνω δράση είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσοσμηνών, oι οποίοι φέρουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί “Καθιέρωσης μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου” και δηλώνουν τις κατεχόμενες κυψέλες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν ένταξης στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση, εντός της καθορισμένης προθεσμίας (υπόδ. 1).

β) Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες για την πραγματοποίηση μετακίνησης, με τη χρήση ιδιόκτητων μελισσοκομικών αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως 50 τουλάχιστον μελισσοσμηνών από το μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και υπό τον όρο ότι οι δαπάνες αυτές θα έχουν πιστοποιηθεί από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της έδρας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

γ) Ύψος – Ποσοστό επιχορήγησης

Το συνολικό ύψος επιχορήγησης για την εν λόγω δράση, για το πρόγραμμα του 2008, καθορίζεται μέχρι του ποσού των 1.600.0000 Ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά μελισσοσμήνος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

4. Διαδικασία ένταξης - επιχορήγηση

α) Υποβολή αιτήσεων

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τα Κ.Μ., από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ενημερώνουν με ανακοίνωση στον τοπικό τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους μελισσοκόμους της περιοχής τους, για την υποβολή αίτησης-δήλωσης ένταξης στην εν λόγω δράση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στα Κέντρα Μελισσοκομίας, είτε κατευθείαν από τους μελισσοκόμους, είτε μέσω των τοπικών συλλογικών τους Οργανώσεων (συνεταιρισμοί, ενώσεις συνεταιρισμών, σύλλογοι κλπ.) , το αργότερο ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Για τα έτη 2009 και 2010 οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 20 Νοεμβρίου κάθε έτους. .

Στην αίτηση-δήλωση που θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδ. 1 αναφέρεται ο αριθμός των μετακινουμένων μελισσοσμηνών που δεν μπορεί να ξεπερνά το συνολικό αριθμό των κατεχομένων μελισσιών, αλλά ούτε μπορεί να είναι μικρότερος των 50.

Στην αίτηση-δήλωση αναφέρεται η περιοχή της μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου, η χρονική περίοδος παραμονής των μελισσοσμηνών στη θέση αυτή, τα σημεία που θα μετακινηθούν τα μελισσοσμήνη (νομός, δήμος, τοποθεσία) και η χρονική περίοδος μετακίνησής τους και παραμονής τους εκεί. Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου και του σημείου μετακίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 χιλιομέτρων για την ηπειρωτική Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Κρήτης και Εύβοιας και των 20 χιλιομέτρων για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i) φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου,

ii) φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης,

iii) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού,

iv) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι η συγκεκριμένη δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή,

v) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ (φορτηγό ιδιωτικής χρήσης) μελισσοκομικού αυτοκινήτου εφόσον χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών.,

Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά i, ii, και iii έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, κατά τη διαδικασία ένταξής του στα προγράμματα “αντικατάστασης κυψελών” ή “καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης” του ίδιου έτους, αυτό δηλώνεται στην αίτηση και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται. Στην τελευταία περίπτωση για τη συμπλήρωση του φακέλου του ενδιαφερόμενου εκδίδονται φωτοαντίγραφα από το Κ.Μ. που παραλαμβάνει τις αιτήσεις.

β) Επεξεργασία των στοιχείων – ορισμός δικαιούχων

Τα Κ.Μ. παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, τις πρωτοκολλούν και ελέγχουν τα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, εισάγουν τα δεδομένα σε μηχανογραφική εφαρμογή που έχει δημιουργήσει η Δ/νση Πληροφορικής κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και συντάσσουν καταστάσεις δικαιούχων.

Ο αριθμός των κυψελών που μετακινούνται και κρίνονται επιλέξιμες για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, καθορίζεται με βάση τον αριθμό των κατεχομένων κυψελών. Ως αριθμός των κατεχομένων κυψελών ενός μελισσοκόμου καθορίζεται ο μικρότερος αριθμός μεταξύ του αριθμού κατεχομένων κυψελών που αναγράφεται στο μελισσοκομικό βιβλιάριο και του αριθμού κατεχομένων κυψελών που δηλώνεται στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του μελισσοκόμου.

Τα Κ.Μ. εσωκλείουν τις καταστάσεις δικαιούχων μαζί με τα συνημμένα για κάθε αίτηση δικαιολογητικά σε φάκελο κατά Ν.Α.. Οι παραπάνω φάκελοι διαβιβάζονται από τα Κ.Μ. στις αντίστοιχες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. της ζώνης ευθύνης τους. Η διαβίβαση των παραπάνω, από τα Κ.Μ. προς τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 15 ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους μελισσοκόμους, ήτοι για το 2008 45 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Τα Κ.Μ. διατηρούν στο αρχείο τους φάκελο με αντίγραφα όλων των παραπάνω, σύμφωνα με το σημείο 1 των Γενικών της παρούσας.

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης αφού ελέγξουν την κατάσταση των δικαιούχων, την αναρτούν για μία εβδομάδα προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για τον αριθμό των μετακινούμενων κυψελών που δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης. Για τυχόν διορθώσεις των αρχικών καταστάσεων ενημερώνονται τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία προβαίνουν στη διόρθωσή τους.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών τα τελικά στοιχεία των δικαιούχων αποστέλλονται στη Δ/νση Πληροφορικής, η οποία επεξεργάζεται τα στοιχεία και αφού πραγματοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους, ενημερώνει τη Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής και ΑΠΑ για τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό αριθμό των μελισσοσμηνών που θα μετακινηθούν.

γ) Μετακίνηση μελισσοσμηνών

Οι δαπάνες μετακίνησης των μελισσοσμηνών είναι επιλέξιμες εφόσον μετά την υποβολή της αίτησης, κριθούν δικαιούχοι και μέχρι του αριθμού των δικαιούμενων κυψελών που θα αναφέρονται στην τελική κατάσταση που θα αναρτηθεί.

Οι μελισσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις που αναφέρουν στην αίτηση-δήλωσή τους. Σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος μετακινήσεων, ενημερώνεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που υποβλήθηκε η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η μεταφορά των μελισσοσμηνών γίνεται με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσεως (ΦΙΧ), ή με Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως (ΦΔΧ).

Οι μελισσοκόμοι που πραγματοποιούν μετακινήσεις με ΦΙΧ είναι υποχρεωμένοι να εγγράφουν στο δελτίο αποστολής που διατηρούν στο αυτοκίνητό τους, τον αριθμό των μελισσοσμηνών και την περιοχή που τα μεταφέρουν.

Τα παραστατικά, φωτοτυπικό αντίγραφο δελτίου αποστολής εφόσον πρόκειται για ΦΙΧ, ή δελτίο φορτωτικής εφόσον πρόκειται για ΦΔΧ, όλων των μετακινήσεων που πραγματοποιούν υποβάλλονται στο ΚΜ της περιοχής τους.

Τελική ημερομηνία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται η 20η Ιουνίου κάθε έτους.

δ) Ηλεκτρονική αποστολή & επεξεργασία των στοιχείων – καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης

Τα Κέντρα μελισσοκομίας αφού ελέγξουν τα παραστατικά που διαβίβασαν οι μελισσοκόμοι οι οποίοι μετακίνησαν τα μελισσοσμήνη τους, εισάγουν τα δεδομένα σε μηχανογραφική εφαρμογή που έχει δημιουργήσει η Δ/νση Πληροφορικής, κατά Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, εκδίδουν φωτοτυπικό αντίγραφο των παραστατικών (δελτία αποστολής κλπ.) για το αρχείο τους και στη συνέχεια τα διαβιβάζουν στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής τους.

Τα αρχεία με τα τελικά δεδομένα αποστέλλονται στη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι την 5η Ιουλίου κάθε έτους.

Η Δ/νση Πληροφορικής επεξεργάζεται τα στοιχεία και διαβιβάζει το αργότερο μέχρι την 15η Ιουλίου κάθε έτους στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, τον αριθμό των κυψελών που μετακινούνται. Η Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής & ΑΠΑ, με βάση τον αριθμό αυτό, εισηγείται την έκδοση απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό του ποσού επιχορήγησης ανά κυψέλη. Η παραπάνω απόφαση διαβιβάζεται στη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι την 30η Ιουλίου.

Η Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση το καθορισθέν ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, κατόπιν επεξεργασίας, παράγει αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τις αποστέλλει στα Κέντρα Μελισσοκομίας για εκτύπωση. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας τις αναπαραγάγουν σε τριπλούν (3) και τις αποστέλλουν στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής τους.

Όλες οι διαβιβάσεις στοιχείων, όπου προβλέπεται στις επιμέρους παραγράφους της παρούσας, γίνονται μέσω του MELINET.

Φωτοαντίγραφα των καταστάσεων και των δικαιολογητικών κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση διατηρούνται στα Κέντρα Μελισσοκομίας για τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 7 της παρούσας ελέγχους.

5. Έλεγχοι

Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας διενεργούνται τακτικοί πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι.

Αρμόδιοι φορείς για την πραγματοποίηση των πρωτοβάθμιων ελέγχων είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Για το σκοπό αυτό με απόφαση του Νομάρχη, κατόπιν εισήγησης της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, ορίζεται κλιμάκιο Ελέγχου, αποτελούμενο από δύο (2) άτομα εκ των οποίων ο ένας Γεωπόνος.

Η θητεία του κλιμακίου είναι τριετής.

Διοικητικοί έλεγχοι διενεργούνται στο 100% των αιτήσεων.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και σε ποσοστό δείγματος μελισσοσμηνών των ελεγχόμενων εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον 5%. Το δείγμα εξάγεται από την Δ/νση Πληροφορικής, με ανάλυση κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κυψελών της αίτησης. Το δείγμα διαβιβάζεται στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι από τα κλιμάκια ελέγχου και τη Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων και Μηχανισμών Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε περίπτωση που από τους ελέγχους διαπιστώνεται σημαντικός αριθμός παρατυπιών, πραγματοποιούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι, ανάλογα με τον αριθμό των παρατυπιών.

Οι ως άνω οριζόμενες επιτροπές τακτικού ελέγχου σε κάθε επιτόπια μετάβαση ενημερώνουν τους υπεύθυνους των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων προκειμένου να παρευρίσκονται στον έλεγχο.

Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου, ελέγχεται εάν έχουν μετακινηθεί τα μελισσοσμήνη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτησή του ενδιαφερόμενου και παράλληλα ελέγχονται τα παραστατικά (δελτίο αποστολής, φορτωτική κλπ.) από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση των μετακινήσεων. Εφόσον τα μελισσοσμήνη έχουν μετακινηθεί σε άλλο Νομό και το κλιμάκιο ελέγχου έχει αμφιβολίες για την πραγματοποίηση της μετακίνησης, ζητά από τον υπεύθυνο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης την ακριβή τοποθεσία τοποθέτησης των μελισσοσμηνών προκειμένου να ενημερωθεί η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στην ζώνη ευθύνης της οποίας έχουν τοποθετηθεί τα προς έλεγχο μελισσοσμήνη. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνεται η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης στην οποία υπεβλήθη η αίτηση.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται πρακτικό ελέγχου σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2 και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τον ελεγχόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στον οποίο χορηγείται και ένα αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Στην περίπτωση απουσίας του ελεγχόμενου κατά τον έλεγχο, το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου διαβιβάζεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο.

Ο ελεγχθείς μπορεί να υποβάλλει ένσταση στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ για τα αποτελέσματα του ελέγχου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή του ελέγχου υποβάλλοντας και σχετικά παραστατικά, εφόσον είναι αναγκαίο. Η ένσταση εξετάζεται από την οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον Νομάρχη για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από μέλη που δεν συμμετέχουν σε επιτροπές πρωτοβάθμιων ελέγχων. H απόφαση της δευτεροβάθμιας επιτροπής είναι τελεσίδικη.

Οι δευτεροβάθμιοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ποσοστό 5% των πρωτοβαθμίων ελέγχων.

Οι δευτεροβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκιο δύο ελεγκτών που ορίζεται από τον προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αποτελέσματα των δευτεροβάθμιων ελέγχων υπερισχύουν των πρωτοβάθμιων και είναι οριστικά. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάζουν τα σχετικά πρακτικά και εκθέσεις ελέγχου στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει υποβάλλει αίτηση ο ελεγχόμενος.

Εάν κατά την πραγματοποίηση των δευτεροβάθμιων ελέγχων διαπιστωθούν παρατυπίες, ενημερώνονται οι παραγωγοί με την επίδοση του πρακτικού ελέγχου, προκειμένου να υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των δευτεροβάθμιων ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή του ελέγχου στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση ή Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με οποιοδήποτε υποστηρικτικό έγγραφο προσκομίσει ο ενιστάμενος.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάζουν στην αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και αντίγραφα των πρακτικών, ώστε στις περιπτώσεις διαφορών με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

6. Δικαιολογητικά Πληρωμής

Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ελέγχουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά και τις αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής που παραλαμβάνουν από τα Κ.Μ., τα οποία και ενημερώνουν για τυχόν διορθώσεις. Στη συνέχεια θεωρούν τις καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων και διαβιβάζουν στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής του προγράμματος, τα παρακάτω δικαιολογητικά πληρωμής:

α) Διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β) Θεωρημένες από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εις τριπλούν.

γ) Αντίγραφο του δελτίου αποστολής του ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτοκινήτου ή φορτωτικές του ΦΔΧ αυτοκινήτου.

δ) Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου.

ε) Έκθεση των αποτελεσμάτων ελέγχου υπόδ. 3,

Μια κατάσταση με αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών θα διατηρείται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για πέντε έτη και θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη για τυχόν Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

Κάθε τιμολόγιο που υποβάλλεται από τους δικαιούχους πρέπει να φέρει σφραγίδα ότι η δραστηριότητα έχει επιδοτηθεί στα πλαίσια του Καν. (Ε.Κ) 797/04.

7. Τρόπος πληρωμής

Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης γίνεται από την αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία διαβιβάζει το φάκελο δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού, για έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η Δ/νση Οικονομικού του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την έκδοση εντολής πληρωμής, ενημερώνει τη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο για πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.

Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής των δικαιούχων (extraits Τραπέζης) διαβιβάζονται με ευθύνη του αντίστοιχου υποκαταστήματος Τραπέζης στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συμπλήρωση των σχετικών φακέλων και έλεγχο των πληρωμών.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενδιαφερόμενων μέχρι την 15η Οκτωβρίου του έτους εφαρμογής του προγράμματος.

8. Κυρώσεις

Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου του ενδιαφερόμενου μελισσοκόμου ή διαπίστωσης ψευδών στοιχείων κατά την πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος αποκλείεται της επιχορήγησης κατά το τρέχον έτος και της υποβολής αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα κατά το επόμενο έτος.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καταβολής της ενίσχυσης λόγω παρατυπίας ή σοβαρής αμέλειας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών, προσαυξημένων με τον ισχύοντα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης μέχρι την πραγματική ανάκτησή της. Το επιτόκιο που ισχύει είναι αυτό που εφαρμόζεται για τις ανάλογες ενέργειες ανάκτησης στο Εθνικό δίκαιο. Ο δικαιούχος αποκλείεται του προγράμματος το επόμενο έτος.

9. Γενικά

1. Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης υποχρεούνται να διατηρούν επί 5 έτη αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών για τη δράση σε ειδικό φάκελο. Ο παραπάνω ειδικός φάκελος είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των αρμόδιων Κοινοτικών και εθνικών οργάνων για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων.

2. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

3. Τα δικαιολογητικά πληρωμής πρέπει να έχουν διαβιβασθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

4. Οι φορτωτικές ή τα τιμολόγια γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξοφλημένα.

5. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προϋπολογισμό, και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων. Σχετική αναγραφή θα υπάρχει και στην κατάσταση αναγνώρισης – εκκαθάρισης δαπανών.

6. Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέχουν στους δικαιούχους και στα Κέντρα Μελισσοκομίας κάθε πληροφορία για την υλοποίηση της παρούσας, σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

7. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομηνία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομηνία θα λαμβάνεται η επομένη της αργίας εργάσιμη ημέρα.

8. Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μπορούν να τροποποιηθούν ή να ορισθούν εκ νέου οι ημερομηνίες και οι προθεσμίες υποβολής και διαβίβασης των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας.

9. Το συνημμένο Παράρτημα Υποδειγμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

10. Η παρούσα ισχύει από της υπογραφής.

11. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΣΠΕΙΑ(ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Ανοσοθεραπεία


Γράφει: Γαλατάς Δ. Ιωάννης, Ειδικός Αλλεργιολόγος

Η ανοσοθεραπεία (απευαισθητοποίηση) γίνεται με εκχυλίσματα αλλεργιογόνων (δηλαδή των ουσιών που προκαλούν τις αλλεργίες). Τα εκχυλίσματα προέρχονται από διάφορες βιολογικές πηγές που περιέχουν αλλεργιογόνα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ανοσιακή ανταπόκριση. Η ανοσοθεραπεία είναι μια προσπάθεια να μειωθεί η επίδραση που ασκεί το αντίσωμα (ανοσοσφαιρίνη Ε) που προκαλεί την αλλεργία μέσω σταδιακώς αυξανομένων δόσεων των ουσιών εκείνων στις οποίες έχει ευαισθητοποιηθεί ο ασθενής.
Η θεραπεία γίνεται με:

 • υποδόριες ενέσεις συνήθως στην εξωτερική επιφάνεια του βραχίονα ή
 • με υπογλώσσιες σταγόνες. Η βελτίωση δεν είναι άμεσα ορατή και μπορεί να αρχίσει να γίνεται αντιληπτή μετά παρέλευση έτους περίπου. Η ανοσοθεραπεία εφαρμόζεται όταν η φαρμακοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική ή όταν οι παρενέργειές της είναι καθημερινές ή συχνές. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η αδυναμία συμμορφώσεως με την ανάγκη καθημερινής λήψεως των φαρμάκων σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των σκευασμάτων όταν αυτά λαμβάνονται σε καθημερινή βάση.


Η ανοσοθεραπεία διακρίνεται σε δύο φάσεις.

 • Κατά την αρχική φάση (διαρκείας περίπου 4 μηνών στην ενέσιμη μορφή και 15 ημερών στην υπογλώσσιο ανοσοθεραπεία) χορηγούνται προοδευτικά αυξανόμενες συγκεντρώσεις των αλλεργιογόνων.
 • Κατά τη φάση συντηρήσεως η οποία διαρκεί 3-5 έτη και τα εμβόλια γίνονται σε μηνιαία μεσοδιαστήματα (ενέσιμη μορφή) ή λαμβάνονται καθημερινά (υπογλώσσια μορφή), η δόση και η συγκέντρωση του αλλεργιογόνου είναι σταθερή ενώ παράλληλα ο ασθενής αρχίζει και μειώνει, αναλόγως της ανταποκρίσεώς του, τα λαμβανόμενα φάρμακα. Η ανοσοθεραπεία γίνεται με εκχυλίσματα αεροαλλεργιογόνων (γύρεων, ακάρεων οικιακής σκόνης, μυκήτων, κατοικίδιων ζώων: γάτας και σκύλου) και δηλητήρια σφηκών και μελισσών (μόνον ενέσιμη ανοσοθεραπεία). Η αναμονή μετά το εμβόλιο είναι 40 λεπτά για τα αεροαλλεργιογόνα και 60 λεπτά για τα δηλητήρια ενώ η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή στο σπίτι του βάσει ειδικού προγράμματος.

Περιστασιακά μετά την ενέσιμη ανοσοθεραπεία εκδηλώνονται αντιδράσεις οι οποίες είναι άλλοτε άλλης βαρύτητος. Και είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο η ανοσοθεραπεία παρότι απλή από πλευράς τεχνικής, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από Αλλεργιολόγο ο οποίος έχει εκπαιδευθεί να αντιδρά άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση αλλεργικής αντιδράσεως κατά τη διάρκεια της ανοσοθεραπείας.

Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία πρακτικά στερείται παρενεργειών. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ευαισθησία κάτω από τη γλώσσα ή ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές. Η ανοσοθεραπεία αναβάλλεται σε περιπτώσεις εμπύρετου νοσήματος, εγχειρήσεων, ακροαστικών ευρημάτων εκ των πνευμόνων ή άλλης παθολογικής καταστάσεως.

Για την καλύτερη έκβαση της ανοσοθεραπείας απαιτείται άψογη συνεργασία ιατρού και ασθενούς και σχολαστική τήρηση του προγράμματος θεραπείας χωρίς διακοπές και μεγάλες καθυστερήσεις. Τα καλύτερα αποτελέσματα έχει η ανοσοθεραπεία σε γύρεις και ακάρεα ενώ στην περίπτωση της αλλεργίας στο δηλητήριο των Υμενοπτέρων (σφηκών/ μελισσών) η ανοσοθεραπεία αποτελεί την απόλυτο θεραπεία εκλογής. Η ανοσοθεραπεία γίνεται σε περιπτώσεις ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα και βρογχικό άσθμα ή αλλεργία σε δηλητήρια σφηκών/ μελισσών.

Με την έννοια της ανοσοπαρέμβασης, αναμένεται σχετικά σύντομα (εντός του 2005) η κυκλοφορία του πρώτου γενετικά τροποποιημένου εμβολίου (ομαλιζουμάμπη - Χolair™) που θα στοχεύει στη δραματική μείωση των επιπέδων της ολικής ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE) ώστε ουσιαστικά να αποτρέπεται ο μηχανισμός που οδηγεί τελικά στην αλλεργική αντίδραση. Το φάρμακο (σε ενέσιμη μορφή) έχει ήδη πάρει έγκριση στις ΗΠΑ (FDA) και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη υποβληθεί στην ΕΕ προς έγκριση. Η νέα θεραπεία θα μπορεί να συνδυαστεί με την υπάρχουσα κλασική ή υποβλώσσια ανοσοθεραπεία και θα επικεντρώνει στην αντιμετώπιση των σοβαρών αναπνευστικών αλλεργιών ενώ αναμένεται να έχει ζωτική παρέμβαση και σε άλλες αλλεργίες (τροφικές, φαρμακευτικές).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.allergy.org.gr/map.asp?Main_Id=36

Α/ΑΟνοματεπώνυμοΔιεθύνση - τηλέφωνο
1ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΜΕΛΙΝΑ Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου Θεσσαλονίκη 57210
2ΒΡΑΤΣΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. Χαλκίδη 63, Θεσσαλονίκη 56121
3ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Μακεδονίας 38, Θεσσαλονίκη 55535
4ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μακένζυ Κίνγκ 14, Πλ. Αγίας Σοφίας, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310269681 & 6972333208
5ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. Πατρών Γερμανού 10, Θεσσαλονίκη 54622 Τηλ: 2310270295 & 6932907940
6ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ι. Δραγούμη 61, ΙΚΑ Αγ. Δημητρίου, Θεσσαλονίκη
7ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ασχίνου 9, Θεσσαλονίκη 54642
8ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ερμού 71, Θεσσαλονίκη 54623
9ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αγ. Σοφίας 23, Θεσσαλονίκη 54623 Τηλ: 2310238411 & 220060 & 2392071494
10ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Αγ. Σοφίας 23, Θεσσαλονίκη 54623
11ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
12ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
13ΤΖΟΒΑΙΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τσιμισκή 84, Θεσσαλονίκη 54622 Τηλ: 2310233380
14ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Αγ. Σοφίας 23, Θεσσαλονίκη 54622

ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ!!!

Οι αλλεργίες της άνοιξης

Από τη Μαρία Ορφανίδου

04/2008

allergies-bigΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ:
Εμφανίζεται σε κάθε ηλικία, με ξαφνικά φταρνίσματα, μπούκωμα, καταρροή (έκκριση υγρού που μοιάζει με νερό), έντονη φαγούρα στη μύτη και στον ουρανίσκο. Όταν συνυπάρχει και επιπεφυκίτιδα, έχουμε δακρύρροια και αίσθημα ξένου σώματος, που συνοδεύονται από κνησμό και ερεθισμό στα μάτια, καθώς και φωτοφοβία.

ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ:

Εμφανίζεται συνήθως στην παιδική ηλικία, διαρκεί κάποια χρόνια και τις περισσότερες φορές εξαφανίζεται από μόνη της. Εκδηλώνεται με έντονη φαγούρα, κοκκίνισμα των ματιών, συχνά μαζί με καταρροή και συνάχι.
Αντιμετωπίζεται με διάφορα απλά αντιισταμινικά ή κορτιζονούχα κολλύρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η αλόγιστη χρήση των κολλυρίων βλάπτει, καθώς μπορεί πολλές φορές να έχει, όχι μόνο αντίθετα αποτελέσματα, αλλά ακόμη και σοβαρές παρενέργειες, όπως ξηροφθαλμία, γλαύκωμα, καταρράκτης.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΣΘΜΑ:
Είναι χρόνια φλεγμονώδης νόσος των πνευμόνων, που εκδηλώνεται με έντονο ξηρό βήχα και δυσκολία εισπνοής-εκπνοής. Εμφανίζεται συχνά σε παιδιά σχολικής ηλικίας, που στα περισσότερα υποχωρεί με την εφηβεία.
Η θεραπεία γίνεται, συνήθως, με χάπια και σιρόπια (ανακουφιστικά φάρμακα και φάρμακα χρόνιας χορήγησης για την προφυλακτική αγωγή ή «ρυθμιστικά» όπως λέγονται).

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ Ή ΑΤΟΠΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ:

Εμφανίζεται με κοκκίνισμα του δέρματος και απολέπιση ή φαγούρα σε μέρος ή σε ολόκληρο το σώμα, ακόμη και στο πρόσωπο. Με το χρόνο, σιγά σιγά, η απολέπιση σταματάει και το δέρμα ξαναβρίσκει τη φυσιολογική του όψη.
Μπορεί να οφείλεται στη γύρη, σε τροφές ή σε άλλη αιτία και προσβάλλει συνήθως άτομα με γενετική προδιάθεση. Υπολογίζεται ότι το 30% των ασθενών που πάνε στο δερματολόγο πάσχουν από αυτό.

ΠΥΡΕΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ:
Χωρίς να προκαλεί πυρετό, έχει σαν κύρια συμπτώματά του τον κνησμό, το κοκκίνισμα των ματιών, το αλλεργικό συνάχι, τον κνησμό στο λαιμό, τη ρινική συμφόρηση και, σε βαρύτερες περιπτώσεις, το βήχα και τη δύσπνοια.
Αντιμετωπίζεται με προφύλαξη από το αλλεργιογόνο ή με κάποιο φάρμακο που θα χορηγήσει ο γιατρός.

ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ...

Αν είστε αλλεργικός και σας παρουσιαστεί για πρώτη φορά κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα το γιατρό:

 • Συριγμός ενώ αναπνέετε.
 • Συριγμός συνοδευόμενος και από έντονη δύσπνοια.
 • Μια αλλεργική κρίση που δεν ανταποκρίνεται στα φάρμακά σας και επιμένει πάνω από μία εβδομάδα.
 • Κάποιο εξάνθημα που εμφανίζεται όταν εκτεθείτε σε κάποιο αλλεργιογόνο. Διότι αυτό μπορεί να αποτελέσει την αρχή αναφυλακτικού σοκ.
 • Αν μετά από το τσίμπημα ενός εντόμου, όπως η μέλισσα, βγάλετε εξάνθημα.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΡΗ

Παρόλο που δεν μπορείτε να αποφύγετε τελείως τη γύρη, μπορείτε ωστόσο να την περιορίσετε με κάποια μέτρα, όπως:

 • Κρατώντας κλειστά τα παράθυρα του αυτοκινήτου σας όταν ταξιδεύετε.
 • Περιορίζοντας τις μετακινήσεις σας με μοτοσικλέτα, γιατί έτσι –μέσω του αέρα–ευνοείται η επαφή σας με αυτήν.
 • Αποφεύγοντας τις εκδρομές και την παραμονή σε τόπους με έντονη βλάστηση, ηλιοφάνεια και αέρα.
 • Επιλέγοντας κυρίως παραθαλάσσιες περιοχές (συγκεντρώνουν μικρότερη ποσότητα γύρης).
 • Παραμένοντας σε κλειστούς χώρους τις ημέρες που ο αέρας είναι ξηρός και ζεστός, επειδή τότε ευνοείται η διασπορά των γύρεων.
 • Φορώντας πάντα γυαλιά ηλίου, για να προστατεύετε έτσι τα μάτια σας από την αλλεργική επιπεφυκίτιδα.
 • Αποφεύγοντας τα κάμπινγκ και τα πικ νικ.
 • Σε κάθε επαφή με φυτά που ενοχοποιούνται για αλλεργία χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ή πλένετε μετά σχολαστικά τα χέρια σας.
 • Λούζοντας τα μαλλιά σας πριν πάτε για ύπνο, γιατί μπορεί να έχει κολλήσει γύρη πάνω τους.
 • Αποφεύγοντας το μέλι, γιατί ίσως περιέχει αλλεργιογόνο γύρη.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΟΝ...ΕΧΘΡΟ

 • Μη μένετε σε χώρους που μαζεύουν σκόνη και να καθαρίζετε σχολαστικά πράγματα του σπιτιού που πιάνουν εύκολα σκόνη, όπως κουρτίνες, μοκέτες και χαλιά. Επίσης, επιβάλλεται ο καλός καθαρισμός και του υπνοδωματίου.
 • Μη στεγνώνετε ρούχα σε εξωτερικούς χώρους, γιατί η γύρη θα κολλήσει πάνω τους όσο θα είναι υγρά.
 • Αερίζετε τα σκεπάσματά σας νωρίς το πρωί, τότε που δεν υπάρχει πολλή γύρη στην ατμόσφαιρα.
 • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και η διατροφή, η οποία δεν πρέπει να είναι φορτωμένη με τροφές που δημιουργούν συχνά αλλεργίες, όπως τα αβγά, τα ψάρια, οι σοκολάτες κ.ά.
 • Τις μέρες που υπάρχει αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καλό είναι να αποφεύγετε να κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης.
 • Οι αλλεργικοί στο τρίχωμα των ζώων πρέπει να απομακρύνετε τα αγαπημένα σας κατοικίδια (σκύλο ή γάτα).
 • Για τα δερματικά προβλήματα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση καλλυντικών προσώπου που περιέχουν αρώματα και άλλα πρόσθετα.
 • Αποφεύγετε τον καπνό του τσιγάρου, τα αποσμητικά χώρου, τα αεροζόλ, τα βερνίκια, τα τηγανητά, καθετί δηλαδή που ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
 • Παίρνετε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Μην ξεχνάτε δε να τα παίρνετε πάντα μαζί στα ταξίδια σας.
 • Προλαβαίνετε λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως γρίπη κ.ά.
 • Αποφεύγετε το στρες, τις συγκινήσεις και την αϋπνία.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΟΚ

Το δηλητήριο των εντόμων έχει και αλλεργική δράση, γι’ αυτό σε ένα ήδη ευαισθητοποιημένο άτομο ένα απλό τσίμπημα μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνο. Σε τέτοια περίπτωση η αντίδραση του οργανισμού στο τσίμπημα μπορεί να είναι εντονότερη: κρύος ιδρώτας, πρήξιμο, αίσθηση πνιξίματος, έντονη κόπωση, μυρμήγκιασμα στα χέρια, πονοκέφαλος ή ναυτία. Τότε ο ασθενής πρέπει να μεταφερθεί το ταχύτερο δυνατό στα επείγοντα περιστατικά του πλησιέστερου νοσοκομείου, γιατί στις σοβαρότερες από τις περιπτώσεις αυτές έχουμε να κάνουμε με αλλεργικό σοκ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Επειδή το αλλεργικό σοκ εξελίσσεται πολύ γρήγορα, μέσα σε 10-20 λεπτά, το φάρμακο επιλογής δεν είναι η κορτιζόνη, αλλά η αδρεναλίνη. Διότι, αν και η κορτιζόνη είναι εξαιρετική, χρειάζεται 15-20 λεπτά για να δράσει. Αντίθετα, η αδρεναλίνη δρα μέσα σε 5 λεπτά. Καταλληλότερη για τέτοιες περιπτώσεις είναι η αδρεναλίνη σε αυτόματη έγχυση, σε συσκευασία που μοιάζει με στιλό, η οποία εκχύεται ακόμα και στα ρούχα.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • «Ανδρέας Συγγρός», Δραγούμη 5, τηλ.: 210-7239611, 210-7249022-6 (εσωτ. 113).
 • «Λαϊκό Αθηνών», Αγ. Θωμά 17, Γουδί, τηλ.: 210-7771101, 210-7706001.
 • Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, τηλ.: 166.
 • Οφθαλμολογική Κλινική, τηλ.: 210-7795347, 210-7791809.
 • Παίδων «Αγία Σοφία», Θηβών, τέρμα Μ. Ασίας, τηλ.: 210-7771811, 210-7771612.
 • Παίδων Πεντέλης (ΠΙΚΠΑ), τηλ.: 210-8030402.
 • Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Νίκαιας, Φαναριωτών 3, τηλ.: 210-4926708, 210-4915061 (8 γραμμές).
 • «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-892012.

(Στα παραπάνω νοσοκομεία δεν εξετάζονται μόνο τα σοβαρά αλλεργικά προβλήματα, όπως αλλεργικό σοκ, αλλά και οι ήπιες αλλεργικές περιπτώσεις.)

Πηγή: http://www.belife.gr/magazine/content/view/1061/23/

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2008

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Πρώτα απ'όλα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
Παίρνοντας αφορμή το τηλεφώνημα προβληματισμού και αγωνίας του μελισσοκόμου και φίλου Μ Κ από το Κρανίδι Πελοποννήσου σχετικά με την έξαρση Ευρωπαϊκής Σηψιγονίας στην περιοχή της Αχαΐας-Πύργου, θα ήθελα με την σύμφωνη γνώμη του, να κοινοποιήσω την συνταγή που έκανε σε 10 μελίσσια.

Πήρε 1 λίτρο νερό και 500 gr ζάχαρη, τα έκανε σιρόπι και πρόσθεσε 1ml Betadine(Μπεταντίν) και 1ml μαύρο ιώδιο από το φαρμακείο και το μίγμα το τάισε στα μελίσσια, σε διάστημα μιας βδομάδας διαπίστωσε θεαματικά αποτελέσματα.

Θα ήθελα να κάνει ο καθένας τα πειράματα του και να τα κοινοποιεί καλή ώρα όπως ο Κοσμάς έτσι ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε ,όσο είναι δυνατόν από τις ασθένειες , τώρα που δεν υπάρχουν επίσημα φάρμακα και κανείς από την επίσημη πολιτεία, δυστυχώς, δεν παίρνει θέση στο ζήτημα.