Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Δράση “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας” “Ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων” και “Ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας – melinet” για το 2010

-->
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κωδ.: 101 76
Πληροφορίες: Μ. Τζιτζινάκης
Τηλ.: 210 2125769
fax: 210 5271660
e-mail: ve46u045@minagric.gr
Αθήνα 30-09-2009
Αρ. Πρωτ: 328654
ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Καν. (Ε.Κ) 797/04 – Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δράση “Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας” για το 2010, καθορισμός των ποσών επιχορήγησης των δράσεων “Ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων” και “Ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας – melinet” για το 2010 και τροποποίηση της αριθμ. 267585/27-4-2005 απόφασης του ΥΑΑΤ».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της αρ 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, «Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010»όπως ισχύει κάθε φορά.
β) Της αρ. 328598/714/21-9-2009 (ΦΕΚ 2058/Β/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων περί «Έγκρισης δαπάνης για το πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, έτους 2010»
γ) Του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) και ειδικότερα του άρθρου 29Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154), ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν.1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν.2469 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38)
δ) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α/247).
ε) Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτ. Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99(Α’ 154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (Α’ 135).
στ) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής.
η) Της αριθμ. 282956/2007 (ΦΕΚ 614/Β/2007) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών περί: «Έγκρισης Κανονισμού Οργανικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
θ) Του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου «περί ενεργειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125), όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (L 299)
ι) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163).
ια) Του Καν. (ΕΟΚ) 1258/1999 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L94).
ιβ) Του Καν. (ΕΚ) 1663/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L158).
ιγ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ιδ) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”.
ιε) Της αριθμ. 147/19-1-09 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κων/νο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ 67/Β/2009).
2. Την αριθμ. 256313/2-3-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί: «καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης Ι.Α. ‘‘Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας του μελιού 2005 – 2007», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 267521/4-4-2005, 320687/14-11-2005 και 269191/19-2-2008 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
3. Την αριθμ. 256276/15-2-2005 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης “Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων” στo πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 2007, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 282635/18-3-2008 όμοια απόφαση και ισχύει.
4. Την αριθμ. 267585/27-4-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της δράσης Ι.Β “Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 2007, όπως τροποποιήθηκε από τις αριθ. 282635/18-3-2008 και 301758/13-5-2008 όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
5. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008 - 2010, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε(2007)3773/τελικό/08-08-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το υπ’ αριθμ. 341018/4-12-2007 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής με το οποίο η χώρα μας αιτήθηκε την τροποποίηση του αρχικώς εγκεκριμένου προγράμματος
6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Μ. και την αξιολόγησή τους από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του ΥΑΑΤ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους μέχρι 726.360 € που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 328598/714/21-9-2009 ΚΥΑ για την 1η Ενέργεια, στην οποία εντάσσεται η δράση 1.1: «Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας»
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 4.4 της αριθμ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της υπ’ αριθμ. 328598/714/21-9-2009 (ΦΕΚ 2058/Β/2009) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της υπ’ αριθμ. 256313/2-3-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, καθορίζουμε:
1.1 Το συνολικό ύψος επιχορήγησης της Δράσης Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας για το 2010 μέχρι 1.452.720,00 Ευρώ.
1.2 Τους δικαιούχους και το ύψος επιχορήγησης ανά δικαιούχο για τη δράση 1.1: ‘‘Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας’’ για το 2010 όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 της παρούσας. Οι αναλυτικές δαπάνες ανά Φορέα και Κ.Μ. καθορίζονται σύμφωνα με τις καταστάσεις προβλεπομένων δαπανών του συνημμένου Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
1
Δικαιούχος Φορέας
2
Ύψος Επιχορήγησης (€)
1 ΠΑΣΕΓΕΣ (Κ.Μ. ΠΑΣΕΓΕΣ – Αττικής)
89.800
2. ΕΑΣ Κυκλάδων (Κ.Μ. Πειραιά & Κυκλάδων)
101.480
3. Κοινοπραξία Μελισ/κών Συν/σμών Ελλάδας (Κ.Μ. Κεντ. Μακεδονίας)
128.800
4. Μελ/κός Συν/σμός Έδεσσας (Κ.Μ. Δυτ. Μακεδονίας)
89.980
5 Μελ/κός Συν/σμός Ν. Έβρου (Κ.Μ. Θράκης)
80.980
6 Μελ/κός Συν/σμός Βόλου (Κ.Μ. Θεσσαλίας)
95.980
7. Μελ/κός Συν/σμός Χαλκίδας «ο Προφ. Ηλίας» (Κ.Μ. Στ. Ελλάδας)
95.780
8. Μελ/κός Συν/σμός Αιτωλ/νίας (Κ.Μ. Αιτωλοακαρνανίας & Ηπείρου)
81.980
9. Μελ/κός Συν/σμός Πάτρας (Κ.Μ. Δυτ. Ελλάδας)
85.980
10. Μελ/κός Συν/σμός Αρκαδίας (Κ.Μ. Πελοποννήσου)
83.000
11. Μελ/κός Συν/σμός Ηρακλείου (Κ.Μ. Κρήτης)
81.980
12. Μελ/κός Συν/σμός Νικήτης (Κ.Μ. Χαλκιδικής)
117.900
13. Μελ/κός Συν/σμός Λέσβου (Κ.Μ. Βορ. Αιγαίου)
92.100
14. Αγροτικός Συν/σμός Θυμαρίσιου Μελιού Επ. Καλύμνου «ο Θυμαρίτης» (Κ.Μ. Δωδεκανήσου)
97.980
15. Μελ/κός Συν/σμός Θάσου (Κ.Μ. Θάσου – Καβάλας)
39.100
16. Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας
89.900
ΣΥΝΟΛΟ
1.452.720
1.3 Στο σημείο β (οδοιπορικά και εκτός έδρας αποζημιώσεις) των συνημμένων πινάκων προβλεπομένων δαπανών, οι εκπρόσωποι του φορέα μπορούν να πραγματοποιήσουν δαπάνη μέχρι του ποσού που αναφέρεται εντός παρενθέσεως και ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σε περίπτωση που το παραπάνω ποσό δεν χρησιμοποιηθεί από τους εκπροσώπους του Φορέα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επόπτες του Κέντρου Μελισσοκομίας και μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται για την κατηγορία αυτή, στην τελευταία στήλη του πίνακα. Εκτός έδρας μετακινήσεις δεν θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως αιτιολογημένων και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του ΥΠΠΑΤ.
Στο σημείο δ (Λοιπές δαπάνες) των συνημμένων πινάκων προβλεπομένων δαπανών, οι φορείς μπορούν να προμηθευτούν το σύνολο ή μέρος των αναφερομένων και έως το ύψος δαπάνης που αναφέρεται στο σημείο αυτό.
Οι δαπάνες για αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, εκτός έδρας μετακινήσεις, ΔΕΗ, ημερίδες, λειτουργικά έξοδα, έξοδα αναλωσίμων, ταχυδρομικά έξοδα, έξοδα δημοσιεύσεων, συντήρησης υπάρχοντος εξοπλισμού - εγκαταστάσεων, σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) και έξοδα θέρμανσης – καθαρισμού είναι επιλέξιμες από 1/9/2009, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 4.4 της αριθμ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της υπ’ αριθμ. 328598/714/21-9-2009Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της υπ’ αριθμ. 256276/15-2-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, καθορίζουμε το ποσό επιχορήγησης της δράσης 1.3 «Ταχύρυθμες Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» για το πρόγραμμα του 2010, μέχρι του ποσού των 150.000 Ευρώ.
3 Σε εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 4.4 της αριθμ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της υπ’ αριθμ. 328598/714/21-9-2009 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της υπ’ αριθμ. 267585/27-4-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, καθορίζουμε το ποσό επιχορήγησης της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομία - Melinet» για το πρόγραμμα του 2010, μέχρι του ποσού των 20.000 Ευρώ.
3.1 Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 267585/27-4-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως εξής:
Στην παράγραφο 5 (Διαδικασία επιχορήγησης), στο πρώτο εδάφιο η φράση «μέχρι 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους για τα προγράμματα 2006 και 2007» αντικαθίσταται από «μέχρι την 15η Δεκεμβρίου για το πρόγραμμα 2010»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 267585/27-4-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε από τις αριθ. 282635/18-3-2008 και 301758/13-5-2008 όμοιες αποφάσεις.
4. Το συνημμένο παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/9/2009.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: