Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΘΥΜΑΡΙ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ-Thymus vulgaris


Thyme
Θυμάρι


A Honeybee foraging on ThymeThyme Honey is produced from the herb "Common Thyme" (Thymus vulgaris) in a small area in Central Otago in New Zealand's South Island around the town of Alexandra.

Η αναζήτηση τροφής μελισσών για ThymeThyme Το μέλι παράγεται από το βότανο «Κοινή Θυμάρι (Thymus vulgaris) σε μια μικρή περιοχή της Κεντρικής Otago της Νότιας Νέας Ζηλανδίας νησί γύρω από την πόλη της Αλεξάνδρας.

The Plant

It is thought that this is the only population of Thyme growing wild outside its natural range of countries bordering the Mediterranean. Thyme was brought to the area by miners during the gold rush of the the late 1800s, who used it as a herb and medicinal plant. As the gold mining diminished, it slowly spread to become well established in the arid climate of Central Otago.

Θεωρείται ότι αυτός είναι ο μοναδικός πληθυσμός της Θυμάρι αυξανόμενη άγρια έξω από το φυσικό του φάσμα των χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Θυμάρι ασκήθηκε στην περιοχή με τους ανθρακωρύχους κατά τη διάρκεια του Gold Rush του τα τέλη του 1800, ο οποίος θα χρησιμοποιείται ως βότανο και φαρμακευτικών φυτών. Δεδομένου ότι η εξόρυξη του χρυσού μειώθηκε, αργά εξαπλωθεί να εγκατασταθεί καλά στο ξηρό κλίμα της Κεντρικής Otago.


Preferring North facing slopes, (particularly the gold "tailings" from mining operations) Thyme is slowly spreading on the drier, poorer soils, but is easily controlled where adequate water and soil quality allow clovers and grasses to flourish, Thyme in Central Otago - Photo Courtesy Graeme Hallidaysmothering the Thyme.

Προτιμώντας Βόρεια πλαγιές που αντιμετωπίζει, (ιδίως το χρυσό "απορρίμματα κατεργασίας" από εξορυκτικές δραστηριότητες), θυμάρι, σιγά εξαπλώνεται στο ξηραντήριο, φτωχότερα εδάφη, αλλά ελέγχεται εύκολα όταν επαρκείς ποιότητας του νερού και του εδάφους επιτρέπει τριφύλλια και χόρτα για να ευδοκιμήσουν, Θυμάρι στην Κεντρική Otago - Φωτογραφία ευγένεια Graeme Hallidaysmothering το Θυμάρι.

Thyme is a strongly flavoured perennial herb, growing to a maximum of around 30cm high. The plant has a predominant scent that is characteristic of many of the Thymus genus. There are 6 or 7 known subspecies of T. vulgaris and these are characterized by their essential oil makeup. Of these, two are found in New Zealand in two separate populations, and the phenols Thymol and Carvacrol are represented differently in these two populations. It is known that there are slight differences in the smell of these plants. It is not however Thyme Flower Closeupknown if this extends to the honey produced from them - although this is likely.

Θυμάρι είναι ένας έντονα αρωματισμένες πολυετές βότανο, αυξανόμενη με ανώτατο όριο τα 30 εκατοστά περίπου υψηλή. Το εργοστάσιο έχει κύριο άρωμα που χαρακτηρίζει πολλές από τις Thymus γένους. Υπάρχουν 6 ή 7 γνωστά υποείδη του T. vulgaris και αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντικό μακιγιάζ πετρελαίου τους. Από αυτές, οι δύο βρίσκονται στη Νέα Ζηλανδία σε δύο χωριστές πληθυσμούς, και οι φαινόλες θυμόλη και Carvacrol εκπροσωπούνται με διαφορετικό τρόπο σε αυτούς τους δύο πληθυσμούς. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν μικρές διαφορές στην οσμή των φυτών αυτών. Ωστόσο, δεν είναι Θυμάρι λουλούδι Closeupknown αν αυτό επεκτείνεται και στο μέλι που παράγεται από αυτά - αν και αυτό είναι πιθανό.


Antibacterial Activity

These phenols are possibly one reason that thyme oil is known for its antibacterial activity. While some research has been done on antibacterial activity on Thyme honey, to date no significant difference to other New Zealand honeys has been shown.

Αντιβακτηριακή Δραστηριότητα

Αυτές οι φαινόλες είναι πιθανόν ένας λόγος που θυμάρι πετρέλαιο είναι γνωστό για την αντιβακτηριακή δράση του. Ενώ κάποια έρευνα έχει γίνει για την αντιβακτηριακή δράση θυμαρίσιο μέλι, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σημαντική διαφορά σε άλλα μέλια Νέα Ζηλανδία έχει αποδειχθεί.

Crop Timing - Pollen Representation

Thyme Honey is produced in Spring with the plant flowering in late October and November. This Spring honey crop tends to lead to honey being packed around the beehive's "broodnest" and as such is often stored in close proximity to Spring pollen. During extraction this may be a source of extraneous pollen not associated with the nectar producing the honey. The result can be very high (often more than 1,000,000 pollen grains per 10 grams of honey) total pollen counts with the result that Thyme pollen percentages are very low, even when the product is a good quality Thyme honey. Pollen is under represented with only around 3,000 - 8,000 pollen grains per 10 grams of honey (Moar 1980)A Honeybee foraging on Thyme and thus requires a minimum of 20% thyme pollen to categorize as a monofloral honey. Given the extraneous pollen problem mentioned above, this can sometimes be difficult to achieve. However if producers take care in their hive management, having extracting boxes only for thyme honey, strong hives with single brood nests etc., high quality thyme honey with high thyme pollen counts is not difficult to produce.

Περικοπή Timing - Γύρη Εκπροσώπηση

Θυμαρίσιο μέλι παράγεται την άνοιξη με την ανθοφορία των φυτών στα τέλη Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Αυτή η συγκομιδή του μελιού άνοιξη τείνει να οδηγήσει σε μέλι γύρω από τη συσκευασία "broodnest της κυψέλης» και ως τέτοια είναι αποθηκευμένο συχνά σε άμεση γειτνίαση με γύρη άνοιξη. Κατά τη διάρκεια της εκχύλισης αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή ξένων γύρη που δεν συνδέονται με το νέκταρ που παράγουν το μέλι. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ υψηλά (συχνά άνω του 1.000.000 κόκκων γύρης ανά 10 γραμμάρια μέλι) το σύνολο μετράει γύρη, με αποτέλεσμα να Θυμάρι γύρη ποσοστά είναι πολύ χαμηλά, ακόμη και όταν το προϊόν είναι καλής ποιότητας θυμαρίσιο μέλι. Γύρη είναι υπό εκπροσωπείται μόνο με περίπου 3.000 - 8.000 κόκκων γύρης ανά 10 γραμμάρια μέλι (Moar 1980) Μια αναζήτηση τροφής μελισσών για το θυμάρι και ως εκ τούτου απαιτεί ένα ελάχιστο του 20% θυμάρι γύρη για να ταξινομήσει ως monofloral μέλι. Δεδομένου του εξωγενής πρόβλημα γύρη που αναφέρονται ανωτέρω, αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ωστόσο, εάν οι παραγωγοί λαμβάνουν φροντίδα στην κυψέλη τη διαχείρισή τους, έχοντας την εξόρυξη κουτιά μόνο για θυμαρίσιο μέλι, ισχυρές κυψέλες με ενιαίο φωλιές brood κλπ., υψηλής ποιότητας θυμαρίσιο μέλι με υψηλή θυμάρι μετράει γύρη δεν είναι δύσκολο να παραχθούν.

The annual crop of Thyme honey is around 20 to 80 tonnes depending on the season.

Η ετήσια παραγωγή είναι περίπου 20-80 τόννοι ανάλογα με την εποχή.

The main honey types associated with thyme honey production are Matagouri (Discaria toumatou) and Willow (Salix sp. particularly S. fragilis).

Τα κυριότερα είδη μελιού που συνδέονται με την παραγωγή θυμαρίσιο μέλι είναι Matagouri (toumatou Discaria) και Willow (Salix sp. Ιδίως fragilis Σ.)

Colour

The effect of either of these two nectar sources is mostly to lighten the colour. The flavour of Thyme honey is so dominant, that neither A Mass of Thyme FlowersMatagouri or Willow have any appreciable impact on flavour or aroma.

Thyme honey is around 105 mm in colour (Pfund scale), while Matagouri is in the lower 20-40mm colour range and Willow is around 50-60mm.

Χρώμα

Η επίδραση της είτε από τις δύο αυτές πηγές νέκταρ είναι ως επί το πλείστον να ελαφρύνει το χρώμα. Η γεύση του μελιού θυμάρι είναι τόσο κυρίαρχη, που δεν έχει μάζα Θυμάρι FlowersMatagouri ή Willow έχουν αισθητό αντίκτυπο στην γεύση και άρωμα.

Θυμαρίσιο μέλι είναι περίπου 105 mm σε χρώμα (δείκτη Pfund), ενώ Matagouri είναι στο κατώτερο 20-40mm γκάμα χρωμάτων και Willow είναι περίπου 50-60mm.

Flavour

Thyme Honey is probably New Zealand's strongest flavoured honey. It is a member of the mint family, and the aroma and flavour of Thyme honey are herbal, pungent and distinctive. Beekeepers' honey extraction plants in the Thyme area have a an unmistakable smell to them, long after the Thyme crop has been extracted. As a recipe ingredient, Thyme honey is a wonderful gourmet treat, but needs to be used carefully. A little can go a long way!

Γεύση

Θυμαρίσιο μέλι είναι ίσως ισχυρότερη γεύση μέλι της Νέας Ζηλανδίας. Είναι μέλος της οικογένειας της μέντας, και το άρωμα και τη γεύση του μελιού θυμάρι είναι βότανα, πικάντικη και διακριτικό. Μέλι των μελισσοκόμων μονάδες εξόρυξης στην περιοχή Θυμάρι έχει το αδιαμφισβήτητο μυρωδιά τους, πολύ αργότερα από την καλλιέργεια Θυμάρι έχει εξαχθεί. Ως συστατικό συνταγή, θυμαρίσιο μέλι είναι ένα υπέροχο gourmet θεραπεία, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Μια μικρή μπορεί να πάει πολύ μακριά!

2 σχόλια:

Ανεστης Θ. Κετσετζιδης είπε...

Άνθιμε
ψάχνω καράβι για Νέα Ζηλανδία.
Καλό σου βράδυ.

ΑΝΘΙΜΟΣ-ANTHIMOS ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ-SIGOUDIS -ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ -κιν: 0030-6937 47 53 57 είπε...

ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ!!