Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ -μέρος Νο2


NEW ZEALAND BEEKEEPING
Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ


Honeybee collecting propolis from poplar species European Honeybees (Apis mellifera) were first introduced into New Zealand in 1839. With a range of native flora found nowhere else in the World, plus a number of introduced plants that grow prolifically in New Zealand's temperate climate, our honeybees create honeys that are the very distillation of New Zealand's essential ancient Gondwanaland origins.

Μελισσών συλλογή πρόπολης από λεύκα species European μέλισσες (Apis mellifera) έγιναν για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία το 1839. Με μια σειρά από ενδημικής χλωρίδας βρεθεί πουθενά αλλού στον κόσμο, καθώς και έναν αριθμό εισήγαγε φυτά που φυτρώνουν ευκάρπως στο εύκρατο κλίμα της Νέας Ζηλανδίας, μέλισσες μας δημιουργούν μέλια που είναι η ίδια η απόσταξη των βασικών αρχαίων της Νέας Ζηλανδίας προέλευση Gondwanaland.

Apiary site in the Rakaia GorgeThese honeys cover a huge range of flavour types and properties. From mild to very strong flavoured, light to dark coloured, delicately perfumed to pungent and even honeys with significant antibacterial properties.

Μελισσοκομική τοποθεσία στο Rakaia μελιού GorgeThese καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα της γεύσης τύπων και ιδιότητες. Από ήπια έως πολύ έντονη γεύση, χρώμα ανοικτό έως σκούρο, απαλά αρωματισμένο με πικάντικη και ακόμη και μέλια με σημαντικές αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Statistics
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


Today, New Zealand has 320,000 beehives that produce an average annual crop of 8,600 tonnes of honey. These hives are owned by nearly 5,000 beekeepers and are spread over 22,000 apiaries (sites where beehives are kept). The greater number of these beekeepersA typical honey extraction plant are hobbyists with 88.3% of them owning "Blowing bees during honey removalan average of only 5 hives. The remaining 11.7% of beekeepers are commercial and semi commercial operators managing an average of 513 hives each.

Σήμερα, η Νέα Ζηλανδία έχει 320.000 μελίσσια που παράγουν κατά μέσο όρο ετήσια καλλιέργεια των 8.600 τόνων μελιού. Οι κυψέλες που ανήκουν σε σχεδόν 5.000 μελισσοκόμους και κατανέμονται σε 22.000 μελίσσια (κυψέλες χώρους όπου φυλάσσονται). Όσο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των beekeepersA τυπική μονάδα συλλογής μελιού είναι χομπίστες με 88,3% από αυτούς έχουν στην ιδιοκτησία "Άνεμος με τις μέλισσες κατά μέσο όρο removalan μέλι μόνο 5 κυψελών. Το υπόλοιπο 11,7% των μελισσοκόμων είναι εμπορικές και ημι εμπορικούς φορείς διαχείρισης μέσο όρο των 513 κυψελών κάθε.


Pollination
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ


Over 1/3rd of New Zealand's beehives are moved into pollination of commercial crops each year. This includes kiwifruit, apples, pears, apricots, small seeds and pastoral pollination. It is estimated that the value of pollination from beekeeping is worth around NZ$1-2 billion annually to the New Zealand economy. The largest portion of this is the pollination of clover in pastures, where the clover provides a nitrogen fixing benefit.

Πάνω 1/3rd της κυψέλες της Νέας Ζηλανδίας είναι μεταφέρονται στην επικονίαση των εμπορικών καλλιεργειών κάθε χρόνο. Αυτό περιλαμβάνει τα ακτινίδια, μήλα, αχλάδια, βερίκοκα, τα μικρά τους σπόρους και ποιμενική επικονίαση. Εκτιμάται ότι η αξία της επικονίασης από μελισσοκομία είναι αξίας περίπου NZ $ 1-2 δισ. ευρώ ετησίως στην οικονομία της Νέας Ζηλανδίας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι η επικονίαση των τριφυλλιού σε βοσκότοπους, όπου το τριφύλλι παρέχει αζώτου, για τον καθορισμό όφελος.

Live Bees

New Zealand provides both package bees and queen bees for export. This trade started with the export of queen bees to Canada in the late '60s and has grown to where large quantities of exports of queen bees and packages are sent to many countries around the World.

Most of New Zealand's beestock is "Italian" strain (Apis mellifera ligustica) but in many areas "English Black" (Apis mellifera mellifera) bees are endemic.

Νέα Ζηλανδία παρέχει τόσο μέλισσες πακέτο και βασιλισσών για εξαγωγή. Το εμπόριο αυτό ξεκίνησε με την εξαγωγή των βασιλισσών μελισσών στον Καναδά στα τέλη της δεκαετίας του '60 και έχει αναπτυχθεί στο σημείο όπου οι μεγάλες ποσότητες των εξαγωγών της βασίλισσας και δεμάτων σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι περισσότεροι από beestock της Νέας Ζηλανδίας είναι "Ιταλική" στέλεχος (Apis mellifera ligustica), αλλά σε πολλούς τομείς "Αγγλικά Black" (Apis mellifera mellifera) μέλισσες είναι ενδημικά.


Other Hive Products
Άλλα προϊόντα

A range of other hive products are produced in New Zealand. Pollen and Propolis are the two most important ones. Others are Royal Jelly and Bee Venom.


Μια σειρά άλλων προϊόντων κυψέλης έχουν παραχθεί στη Νέα Ζηλανδία. Γύρη και η πρόπολη είναι οι δύο πιο σημαντικές. Άλλοι είναι βασιλικός πολτός και Bee Venom.Few Bee Diseases

It is fortunate Mechanisation from the 1970'sthat during the early introductions of honeybees to New Zealand, few of the World's major bee diseases accompanied them. Today New Zealand's isolation and agricultural quarantine requirements help to perpetuate this situation, but as shown by the discovery of Varroa mites in New Zealand in April 2000, we are not immune to the increasing spread and globalization of pests and diseases Worldwide.

Ευτυχώς εκμηχάνιση από την 1970'sthat κατά την πρόωρη εισαγωγή των μελισσών από τη Νέα Ζηλανδία, λίγες μεγάλων μελισσών στον κόσμο ασθένειες που τους συνοδεύουν. Σήμερα η απομόνωση της Νέας Ζηλανδίας και των γεωργικών καραντίνα απαιτήσεις συμβάλλουν στην διαιώνιση αυτής της κατάστασης, αλλά όπως φαίνεται από την ανακάλυψη του Varroa ακάρεων στη Νέα Ζηλανδία τον Απρίλιο του 2000, δεν έχουν ανοσία στην αυξανόμενη εξάπλωση και την παγκοσμιοποίηση των εχθρών και ασθενειών παγκοσμίως.


The current lack of European Foulbrood and a nationwide Management Strategy for American Foulbrood is the reason that the feeding of antibiotics for these bacterial brood diseases is illegal in New Zealand, unlike most other major honey producing countries where this is routine.

As a developed country, but with a small population, New Zealand has the advantage of both large areas of natural flora, plus modern, sanitary processing plant and equipment.

Η σημερινή έλλειψη της Ευρωπαϊκής σηψιγονία και μιας εθνικής στρατηγικής διαχείρισης για την Αμερικανική σηψιγονία είναι ο λόγος για τον οποίο η χορήγηση των αντιβιοτικών αυτών των βακτηριακών ασθενειών γόνου είναι παράνομη στη Νέα Ζηλανδία, σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες μεγάλες χώρες παραγωγούς μελιού, όπου αυτό είναι ρουτίνα.

Ως ανεπτυγμένη χώρα, αλλά με μικρό πληθυσμό, η Νέα Ζηλανδία έχει το πλεονέκτημα των δύο μεγάλων περιοχών της φυσικής χλωρίδας, καθώς και σύγχρονα, υγειονομικές εγκαταστάσεις μεταποίησης και του εξοπλισμού.