Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ CANOLA


Ποικιλία ελαιοκράμβης Canola

From Wikipedia, the free encyclopedia

Canola είναι μία από τις δύο ποικιλιών της ελαιοκράμβης ή Brassica campestris (Brassica napus L. και B. campestris L.). [1] Οι σπόροι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βρώσιμα έλαια που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, επειδή έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ερουκικό οξύ από ό, τι παραδοσιακά έλαια και ελαιοκράμβη για την παραγωγή ζωοτροφών, δεδομένου ότι έχει μειώσει τα επίπεδα της τοξίνης glucosin [2]. Canola αρχικά είχε εκτραφεί από τη φύση της ελαιοκράμβης στον Καναδά από Keith Downey και Baldur R. STEFANSSON στις αρχές της δεκαετίας του 1970, [3] [4], αλλά έχει μια πολύ διαφορετική θρεπτικά χαρακτηριστικά εκτός από την πολύ λιγότερο ερουκικό οξύ. [5] Η ονομασία "canola" προέρχεται από το "Μπορώ adian o il, l ow ένα Cid" το 1978. [6] [7] Ένα προϊόν που είναι γνωστό ως LEAR (για χαμηλή περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ κράμβης) που προέρχονται από πολλαπλής αναπαραγωγής πολλαπλών γραμμών της Brassica juncea αναφέρεται επίσης ως canola πετρελαίου και θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. [8]

Canola is one of two cultivars of rapeseed or Brassica campestris (Brassica napus L. and B. campestris L.).[1] Their seeds are used to produce edible oil that is fit for human consumption because it has lower levels of erucic acid than traditional rapeseed oils and to produce livestock feed because it has reduced levels of the toxin glucosin.[2] Canola was originally naturally bred from rapeseed in Canada by Keith Downey and Baldur R. Stefansson in the early 1970s,[3][4] but it has a very different nutritional profile in addition to much less erucic acid.[5] The name "canola" was derived from "Canadian oil, low acid" in 1978.[6][7] A product known as LEAR (for low erucic acid rapeseed) derived from cross-breeding of multiple lines of Brassica juncea is also referred to as canola oil and is considered safe for consumption.[8]

Περιεχόμενα

History

Once considered a specialty crop in Canada , canola has become a major North American cash crop . Αφού εξέτασε ειδικότητα καλλιεργειών στον Καναδά, canola έχει καταστεί μείζον βορειοαμερικανοί μετρητά καλλιέργεια. Canada and the United States produce between 7 and 10 million tonnes of canola seed per year. Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες παράγει μεταξύ 7 και 10 εκατομμυρίων τόνων σπόρων ετησίως canola. Annual Canadian exports total 3 to 4 million tonnes of the seed, 700,000 tonnes of canola oil and 1 million tonnes of canola meal. Ετήσια καναδικές εξαγωγές συνολικά 3 με 4 εκατ. τόνους της παραγωγής του σπόρου, 700.000 τόνοι πετρελαίου canola και 1 εκατ. τόνους canola γεύμα. The United States is a net consumer of canola oil. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια καθαρή καταναλωτής canola πετρελαίου. The major customers of canola seed are Japan , Mexico , China and Pakistan , while the bulk of canola oil and meal goes to the United States, with smaller amounts shipped to Taiwan , Mexico, China, and Europe . Οι κυριότεροι πελάτες της canola σπόρων είναι η Ιαπωνία, το Μεξικό, την Κίνα και το Πακιστάν, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου canola γεύμα και πηγαίνει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μικρότερα ποσά έχουν αποσταλεί στην Ταϊβάν, Μεξικό, Κίνα, και την Ευρώπη. World production of rapeseed oil in the 2002–2003 season was about 14 million metric tons. [ 9 ] Η παγκόσμια παραγωγή κραμβελαίου στην περίοδο 2002-2003 ήταν περίπου 14 εκατ. τόνους [9].

Canola was developed through conventional plant breeding from rapeseed , an oilseed plant already used in ancient civilization. Canola αναπτύχθηκε μέσω συμβατικών επιλογή των φυτών από την ελαιοκράμβη, μια ελαιούχων φυτών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο αρχαίο πολιτισμό. The word "rape" in rapeseed comes from the Latin word " rapum ," meaning turnip. Turnip , rutabaga , cabbage , Brussels sprouts , mustard and many other vegetables are related to the two canola varieties commonly grown, which are cultivars of Brassica napus and Brassica rapa . Η λέξη "βιασμός" στην ελαιοκράμβη προέρχεται από τη λατινική λέξη "rapum", με την έννοια γογγύλι. Γογγύλι, μέγα γογγύλιον, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών, η μουστάρδα και πολλά άλλα λαχανικά έχουν σχέση με τις δύο ποικιλίες που καλλιεργούνται canola, οι οποίες είναι ποικιλίες της Brassica napus και Brassica rapa. The negative associations due to the homonym " rape " resulted in creation of the more marketing-friendly name "Canola". Οι αρνητικές ενώσεις λόγω του ομώνυμου "βιασμός" είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερο φιλικών προς το όνομα "Canola". The change in name also serves to distinguish it from regular rapeseed oil, which has much higher erucic acid content. Η αλλαγή στο όνομα χρησιμεύει επίσης για να το κάνουν να ξεχωρίζει από κραμβέλαιο τακτική, η οποία έχει πολύ υψηλότερη περιεκτικότητα σε ερουκικό οξύ.

Hundreds of years ago, Asians and Europeans used rapeseed oil in lamps. Εκατοντάδες χρόνια πριν, οι Ασιάτες και οι Ευρωπαίοι που χρησιμοποιούνται σε λαμπτήρες κραμβελαίου. As time progressed, people employed it as a cooking oil and added it to foods. Ως χρόνος προχώρησε, οι άνθρωποι που απασχολούνται ως μαγειρικό λάδι και θα προστίθενται στα τρόφιμα. Its use was limited until the development of steam power , when machinists found rapeseed oil clung to water or steam-washed metal surfaces better than other lubricants. World War II saw high demand for the oil as a lubricant for the rapidly increasing number of steam engines in naval and merchant ships. Η χρήση του ήταν περιορισμένη μέχρι την ανάπτυξη της δύναμης του ατμού, όταν machinists βρέθηκαν κραμβελαίου clung σε νερό ή ατμό πλένονται μεταλλικές επιφάνειες καλύτερα από άλλα λιπαντικά. Β 'Παγκοσμίου Πολέμου είδε μεγάλη ζήτηση για το πετρέλαιο ως μοχλός για την ραγδαία αύξηση του αριθμού των ατμομηχανών σε εμπορικά και πολεμικά πλοία. When the war blocked European and Asian sources of rapeseed oil, a critical shortage developed and Canada began to expand its limited rapeseed production. Όταν ο πόλεμος μπλοκαρισμένου ευρωπαϊκών και ασιατικών πηγές κραμβέλαιο, μια κρίσιμη έλλειψη αναπτυχθεί και ο Καναδάς άρχισε να επεκτείνει την περιορισμένη παραγωγή ελαιοκράμβης.

After the war, demand declined sharply and farmers began to look for other uses for the plant and its products. Μετά τον πόλεμο, η ζήτηση μειώθηκε απότομα και οι αγρότες άρχισαν να αναζητούν άλλες χρήσεις για τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα της. Edible rapeseed oil extracts were first put on the market in 1956–1957, but these suffered from several unacceptable characteristics. Εδώδιμοι κραμβελαίου αποσπάσματα είχαν για πρώτη φορά στην αγορά το 1956-1957, αλλά αυτά που υπέστησαν πολλές από τις απαράδεκτες χαρακτηριστικά. Rapeseed oil had a distinctive taste and a disagreeable greenish colour due to the presence of chlorophyll . Κραμβελαίου είχε μια ιδιαίτερη γεύση και μια δυσάρεστη πρασινωπό χρώμα λόγω της παρουσίας της χλωροφύλλης. It also contained a high concentration of erucic acid. Περιείχε επίσης υψηλή συγκέντρωση ερουκικό οξύ. Experiments on animals have pointed to the possibility that erucic acid, consumed in large quantities, may cause heart damage, though Indian researchers have published findings that call into question these conclusions and the implication that the consumption of mustard or rapeseed oil is dangerous. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Feed meal from the rapeseed plant was not particularly appealing to livestock, due to high levels of sharp-tasting compounds called glucosinolates . Πειράματα σε ζώα έχουν τη δυνατότητα να σημειωθεί ότι ερουκικό οξύ, που καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει καρδιακή βλάβη, αν και οι ινδικές ερευνητές έχουν δημοσιεύσει ευρήματα που θέτουν σε αμφισβήτηση τα συμπεράσματα αυτά και το υπονοούμενο ότι η κατανάλωση μουστάρδα ή κραμβέλαιο είναι επικίνδυνη. [10 ] [11] [12] [13] [14] Feed γεύμα από το φυτό ελαιοκράμβη δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για την κτηνοτροφία, λόγω των υψηλών επιπέδων των ενώσεων έντονη γεύση που ονομάζεται γλυκοζινολικών αλάτων.

Plant breeders in Canada, where rapeseed had been grown (mainly in Saskatchewan ) since 1936, worked to improve the quality of the plant. Φυτικοί κτηνοτρόφων στον Καναδά, όπου είχε καλλιεργηθεί η ελαιοκράμβη (κυρίως στο Saskatchewan) από το 1936, εργάστηκε για τη βελτίωση της ποιότητας του εργοστασίου. In 1968 Dr Baldur Stefansson of the University of Manitoba used selective breeding to develop a variety of rapeseed low in erucic acid. Το 1968, ο Δρ Baldur STEFANSSON του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα χρησιμοποιείται επιλεκτική εκτροφή να αναπτυχθεί μια ποικιλία από χαμηλά σε ελαιοκράμβη ερουκικού οξέος. In 1974 another variety was produced low in both erucic acid and glucosinolates; it was named Canola, from Can adian o il, l ow a cid. Το 1974 ήταν μια άλλη ποικιλία που παράγονται σε τόσο χαμηλό ερουκικό οξύ και γλυκοζινολικών αλάτων? Canola που πήρε το όνομά του, από adian Μπορεί o il, l ow ένα Cid.

A variety developed in 1998 is considered to be the most disease- and drought-resistant variety of Canola to date. Μια ποικιλία αναπτύχθηκε το 1998, θεωρείται ότι είναι το πιο ασθένειες και την ξηρασία-ανθεκτική ποικιλία Canola μέχρι σήμερα. This and other recent varieties have been produced by gene splicing techniques. Αυτή και άλλες πρόσφατες ποικιλίες έχουν παραχθεί από γονίδιο Συγκόλληση τεχνικές.

An Oregon State University researcher has determined that growing winter canola for hybrid seed appears possible in central Oregon , USA. Μια Oregon State University ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για την καλλιέργεια χειμερινής canola υβριδικών σπόρων φαίνεται πιθανή στο κεντρικό Όρεγκον, ΗΠΑ. Canola is the highest-producing oil-seed crop, but the state prohibits it from being grown in Deschutes, Jefferson and Crook counties because it may attract bees away from specialty seed crops such as carrots which require bees for pollination . Canola είναι το υψηλότερο στην παραγωγή πετρελαίου-καλλιέργεια σπόρων προς σπορά, αλλά το κράτος απαγορεύει να καλλιεργούνται σε Deschutes, Τζέφερσον και απατεώνας κομητείες γιατί μπορεί να προσελκύσει τις μέλισσες από ειδικότητα φυτά, όπως τα καρότα που χρειάζονται τις μέλισσες για επικονίαση.

Canola was originally a trademark but is now a generic term for this variety of oil. Canola ήταν αρχικά ένα εμπορικό σήμα, αλλά τώρα είναι ένας γενικός όρος για την ποικιλία αυτή του πετρελαίου. In Canada, an official definition of canola is codified in Canadian law. [ 15 ] Στον Καναδά, ένας επίσημος ορισμός της canola έχει κωδικοποιηθεί με την καναδική νομοθεσία. [15]

Health benefits Υγεία οφέλη

Compound Σύνθετα ↓

Family Οικογένεια ↓

% of total % Των συνολικών ↓

Oleic acid Ελαϊκό οξύ

ω-9

61% [ 16 ] 61% [16]

Linoleic acid Λινελαϊκό οξύ

ω-6

21% [ 16 ] 21% [16]

Alpha-linolenic acid Α-λινολενικό οξύ

ω-3

11% [ 16 ] 9% [ 17 ] 11% [16] 9% [17]

Saturated fatty acids Κορεσμένα λιπαρά οξέα


7% [ 16 ] 7% [16]

Palmitic acid Παλμιτικό οξύ


4% [ 17 ] 4% [17]

Stearic acid Στεατικό οξύ


2% [ 17 ] 2% [17]

Trans fat Trans λιπαρά


0.4% [ 17 ] 0,4% [17]

Canola oil has been claimed to promote good health due to its very low saturated fat and high monounsaturated fat content, and beneficial omega-3 fatty acid profile. Canola πετρέλαιο ο ισχυρισμός για την προώθηση της καλής υγείας, λόγω της πολύ χαμηλά κορεσμένα λιπαρά και υψηλά μονοακόρεστα λιπαρά, καθώς και ευεργετικές ωμέγα-3 λιπαρά οξέα προφίλ. The Canola Council of Canada states that it is completely safe and is the "healthiest" of all commonly used cooking oils. [ 18 ] It has well established heart health benefits [ 19 ] and is recognized by many health professional organizations including the American Dietetics Association, and American Heart Association, among others. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] Canola oil has been authorized a qualified health claim from the US Food and Drug Administration [ 24 ] based on its ability to reduce the risk of coronary heart disease due to its unsaturated fat content. Η Canola Συμβούλιο του Καναδά αναφέρει ότι είναι απολύτως ασφαλής και είναι η «υγιεινή» του όλα τα μαγειρικά έλαια που χρησιμοποιούνται ευρέως [18]. Διαθέτει καλά καρδιά οφέλη για την υγεία [19] και αναγνωρίζεται από πολλές επαγγελματικές οργανώσεις υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής Διαιτολογία σύνδεσης , και η American Heart Association, μεταξύ άλλων. [20] [21] [22] [23] Canola πετρελαίου έχει εγκριθεί ειδική ισχυρισμού υγείας από την US Food and Drug Administration [24] με βάση την ικανότητά του να μειώσει τον κίνδυνο της στεφανιαίας καρδιακή νόσος οφείλεται στην περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά.

Urban legend

Αστικές θρύλος

An e-mail was circulated that linked canola oil to a variety of false claims that it was harmful to human health. Ένα e-mail που κυκλοφόρησε canola πετρελαίου συνδέεται με μια ποικιλία των ψευδώς ισχυρίζεται ότι είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. This is considered an email hoax making wholly unsubstantiated claims. [ 25 ] [ 26 ] Αυτό θεωρείται ένα email Hoax καθιστώντας απολύτως αβάσιμες αξιώσεις. [25] [26]

Genetic modification

Η γενετική τροποποίηση

Genetically modified canola which is resistant to herbicide was first introduced to Canada in 1995. Γενετικά τροποποιημένο canola που είναι ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο για πρώτη φορά στον Καναδά το 1995. Today 80% of the area of canola is sown with genetically modified canola. [ 27 ] Σήμερα το 80% της έκτασης του canola σπέρνεται με γενετικώς τροποποιημένους canola [27].

Contamination of conventional canola crops from neighbouring genetically engineered fields has been a serious problem for Canadian canola farmers. Η μόλυνση των συμβατικών canola από γειτονικές καλλιέργειες γενετικά τομείς έχει ένα σοβαρό πρόβλημα για τον καναδικό canola αγρότες. It is very difficult for farmers to grow non-GM crops because of the frequent contamination. Είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες να καλλιεργούν μη ΓΤ καλλιεργειών, λόγω της συχνής μόλυνσης.

The most high-profile case of contamination is Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser , where Monsanto sued Percy Schmeiser for patent infringement because his field was contaminated with Monsanto's patented Roundup Ready glyphosate tolerant canola. Τα πιο υψηλού προφίλ περίπτωση της μόλυνσης είναι η Monsanto v. Schmeiser συν τον Καναδά, όπου η εταιρεία Monsanto εναχθεί Percy Schmeiser για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, λόγω του τομέα που ήταν μολυσμένα με την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Monsanto Roundup Ready glyphosate ανεκτική canola. The supreme court ruled that Percy was in violation of Monsanto's patent because the crops were growing on his land, but he was not required to pay Monsanto damages since he did not benefit financially from its presence. [ 28 ] On March 19, 2008, Schmeiser and Monsanto Canada Inc came to an out of court settlement whereby Monsanto will pay for the clean-up costs of the contamination which came to a total of $660 Canadian. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι Percy ήταν κατά παράβαση της Monsanto από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, επειδή οι καλλιέργειες αυτές για την καλλιέργεια της γης, αλλά δεν ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η εταιρεία Monsanto αποζημίωση, επειδή δεν ήταν οικονομικά οφέλη από την παρουσία της. [28] Στις 19 Μαρτίου 2008, Schmeiser Monsanto Inc Καναδά και ήρθε σε μια εξωδικαστική επίλυση των οποίων η Monsanto θα πληρώσει για τον καθαρισμό και το κόστος της μόλυνσης, που τέθηκε σε συνολικά $ 660 καναδική. Also part of the agreement was that there was no gag-order on the settlement and that Monsanto could be sued again if any further contamination occurred. [ 29 ] Επίσης, μέρος της συμφωνίας ήταν ότι δεν υπήρχε gag-προκειμένου για τη διευθέτηση και ότι η Monsanto θα μπορούσε να εναχθεί και πάλι εάν υπάρχει περαιτέρω μόλυνση συνέβη. [29]

Introduction of the genetically modified crop to Australia is generating considerable controversy. [ 30 ] Canola is Australia's third biggest crop, and is often used by wheat farmers as a break crop to improve soil quality. Εισαγωγή των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών στην Αυστραλία με αποτέλεσμα σημαντικές αντιπαραθέσεις. [30] Canola Αυστραλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη καλλιέργεια, και συχνά χρησιμοποιείται από το σιτάρι τους αγρότες ως ένα διάλειμμα των καλλιεργειών για τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. As of 2008 the only genetically modified crops in Australia were non-food crops: carnations and cotton . Από το 2008 το μόνο γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες στην Αυστραλία ήταν μη εδώδιμων καλλιεργειών: γαρίφαλα και το βαμβάκι. In 2003, Australia's gene technology regulator approved the release of canola altered to make it resistant to the herbicide Glufosinate ammonium . [ 31 ] Το 2003, η Αυστραλία τη γενετική τεχνολογία ρυθμιστή ενέκρινε την αποδέσμευση των canola τροποποιηθεί ώστε να είναι ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο [31].

Other facts

Άλλα στοιχεία

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d6/Ambox_style.png

Lists of miscellaneous information should be avoided. Please relocate any relevant information into appropriate sections or articles. (December 2007) Κατάλογοι των διαφόρων πληροφοριών που θα πρέπει να αποφεύγεται. Παρακαλείσθε να μεταφέρουν κάθε σχετική πληροφορία σε κατάλληλα τμήματα ή αντικείμενα. (Δεκέμβριος 2007)

[ edit ] See also [Επεξεργασία] Βλέπε επίσης

[ edit ] References [Επεξεργασία] Αναφορές

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/99/Question_book-new.svg/50px-Question_book-new.svg.png

This article needs additional citations for verification . Please help improve this article by adding reliable references . Το άρθρο αυτό χρειάζεται συμπληρωματικές αναφορές τους για έλεγχο. Παρακαλείσθε να βελτιώσετε αυτό το άρθρο με την προσθήκη αξιόπιστες αναφορές. Unsourced material may be challenged and removed. (December 2007) Unsourced υλικό μπορεί να αμφισβητηθεί και να αφαιρεθεί. (Δεκέμβριος 2007)

 1. ^ Brown, J; Thill DC; Brown AP; Mallory-Smith C; Brammer TA & Nair HS (1996). ^ Brown, J? Thill DC? Brown AP? Mallory-Smith C? Brammer & ΤΑ Nair ΕΣ (1996). " Gene transfer between canola ( Brassica napus L. ) and related weed species ". Annals of Applied Biology 129 (3): 513-22 . http://www.isb.vt.edu/brarg/brasym95/brown95.htm . "Η μεταφορά γονιδίων μεταξύ canola (Brassica napus L.) και συναφών ειδών ζιζανίων". Annals of Applied Biology 129 (3): 513-22. Http://www.isb.vt.edu/brarg/brasym95/brown95.htm. Retrieved on 29 December 2008 . Ανακτήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2008.
 2. ^ " Canola ". infoplease.com . ^ "Canola". Infoplease.com. Retrieved on 2008-12-29. Ανακτήθηκε στις 2008-12-29.
 3. ^ " Richard Keith Downey: Genetics ". ^ "Keith Richard Downey: Γενετικής". science.ca (2007). science.ca (2007). Retrieved on 2008-12-29. Ανακτήθηκε στις 2008-12-29.
 4. ^ Storgaard, AK (2008). ^ Storgaard, AK (2008). " Stefansson, Baldur Rosmund ". The Canadian Encyclopedia . "STEFANSSON, Baldur Rosmund". Η καναδική εγκυκλοπαίδεια. Retrieved on 2008-12-29. Ανακτήθηκε στις 2008-12-29.
 5. ^ Barthet, V. " Canola ". The Canadian Encyclopedia . ^ Barthet, Β. "Canola". Η καναδική εγκυκλοπαίδεια. Retrieved on 2008-12-29. Ανακτήθηκε στις 2008-12-29.
 6. ^ " What is canola? ". A problem with weeds – the canola story . ^ "Τι είναι canola;". Ένα πρόβλημα με τα ζιζάνια - canola η ιστορία. Biotechnology Australia (Australian Government). Βιοτεχνολογία Αυστραλίας (Australian Government). Retrieved on 2007-10-20. Ανακτήθηκε στις 2007-10-20.
 7. ^ Klahorst, Suanne J. (1998). ^ Klahorst, Suanne J. (1998). " Dreaming of the Perfect Fat ". "Όνειρα του Perfect Fat". Food Product Design (Virgo Publishing). Τρόφιμα Product Design (Παρθένος Εκδοτική). Retrieved on 2007-10-20. Ανακτήθηκε στις 2007-10-20.
 8. ^ " Low Erucic Acid Rapeseed (Lear) Oil Derived From Canola-quality Brassica juncea (L.) CZERN. Lines PC 97-03, PC98-44 AND PC98-45 ". Health Canada . ^ "Χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ Κραμβόσποροι (Lear) Πετρέλαιο Προέρχεται από Canola ποιότητας Brassica juncea (L.) CZERN. Γραμμές PC 97-03, PC98-44 ΚΑΙ PC98-45". Υγείας του Καναδά. Retrieved on 2008-12-29. Ανακτήθηκε στις 2008-12-29.
 9. ^ USDA. ^ USDA. " Agricultural Statistics 2005 " (pdf). "Γεωργική Στατιστική 2005" (pdf).
 10. ^ Ghafoorunissa (1996). ^ Ghafoorunissa (1996). "Fats in Indian Diets and Their Nutritional and health Implications". Lipids 31 : S287–S291. doi : 10.1007/BF02637093 . "Λίπη στον Ινδικό και τη θρεπτική τους διατροφή και υγεία". Λιπίδια 31: S287-S291. DOI: 10.1007/BF02637093.
 11. ^ Shenolikar, I (1980). ^ Shenolikar, I (1980). "Fatty Acid Profile of Myocardial Lipid in Populations Consuming Different Dietary Fats". Lipids 15(11) : 980–982. "Προφίλ σε λιπαρά οξέα των λιπιδίων του μυοκαρδίου σε Πληθυσμοί κατανάλωση διαφόρων διατροφικών λιπών". Λιπίδια 15 (11): 980-982.
 12. ^ Bellenand, JF; Baloutch, G; Ong, N; Lecerf, J (1980). ^ Bellenand, JF? Baloutch, G? Ong, N? Lecerf, J (1980). "Effects of Coconut Oil on Heart Lipids and on Fatty Acid Utilization in Rapeseed Oil". Lipids 15(11) : 938–943. "Επιδράσεις της καρύδας Λάδι σε Καρδιάς Λιπίδια και λιπαρά οξέα για Χρήση σε κραμβελαίου". Λιπίδια 15 (11): 938-943.
 13. ^ Achaya, KT (1987). ^ Achaya, KT (1987). "Fat Status of Indians - A Review". Journal of Scientific & Industrial Research 46 : 112–126. "Fat Καθεστώς των Ινδιάνων - A Review". Εφημερίδα της Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας 46: 112-126.
 14. ^ Indu, M; Ghafoorunissa (1992). ^ INDU, M? Ghafoorunissa (1992). "n-3 Fatty Acids in Indian Diets - Comparison of the Effects of Precursor (Alpha-Linolenic Acid) Vs Product (Long chain n-3 Poly Unsaturated Fatty Acids)". Nutrition Research 12 : 569–582. doi : 10.1016/S0271-5317(05)80027-2 . "n-3 λιπαρών οξέων στη διατροφή ινδοί - Σύγκριση των αποτελεσμάτων της Πρόδρομα (α-λινολενικό οξύ) Vs Προϊόν (μακράς αλύσου ω-3 λιπαρών οξέων Πολυ)". Nutrition Research 12: 569-582. DOI: 10.1016/S0271 -5317 (05) 80027-2.
 15. ^ " Canola Varieties ". Canola Growers Manual . ^ "Canola ποικιλιών". Canola Growers εγχειρίδιο. Canola Council of Canada. Canola Συμβούλιο του Καναδά. Retrieved on 2008-04-12. Ανακτήθηκε στις 2008-04-12.
 16. ^ a b c d " Comparison of Dietary Fats Chart ". ^ Α β γ δ "Σύγκριση Διαιτητικά Λίπη Διάγραμμα". Canola Council of Canada. Canola Συμβούλιο του Καναδά. Retrieved on 2008-09-03. Ανακτήθηκε στις 2008-09-03.
 17. ^ a b c d USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008) ^ Α β γ δ USDA Θρεπτικά Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για Standard, Release 21 (2008)
 18. ^ " Canola Oil: The truth! ". ^ "Canola Πετρέλαιο: Η αλήθεια!". Canola Council of Canada. Canola Συμβούλιο του Καναδά. Retrieved on 2007-10-20. "Canola oil is the healthiest of all commonly used cooking oils. It is lowest in saturated fat, high in cholesterol-lowering mono-unsaturated fat and the best source of omega-3 fats of all popular oils." Ανακτήθηκε στις 2007-10-20. "Canola πετρελαίου είναι η πιο υγιεινή από όλα τα μαγειρικά έλαια που χρησιμοποιούνται συνήθως. Είναι χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη-μειώνοντας μονο-ακόρεστα λιπαρά και η καλύτερη πηγή των ωμέγα-3 λιπαρών ουσιών από όλα τα δημοφιλή έλαια . "
 19. ^ de Lorgeril, M; Salen, P (2006-02-09). ^ De Lorgeril, M? Salen, P (2006-02-09). "The Mediterranean-style diet for the Prevention of Cardiovascular Diseases". Public Health Nutr : 118–23. "Η Μεσόγειος τύπου δίαιτα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων". Δημόσιας Υγείας Nutr: 118-23.
 20. ^ " Canola Oil: Good for Every Body " (PDF). American Dietetic Assocation (2006). ^ "Canola Πετρέλαιο: Καλό για κάθε όργανο" (PDF). Διαιτητικά American Association (2006). Retrieved on 2008-09-03. Ανακτήθηκε στις 2008-09-03.
 21. ^ " Know Your Fats ". American Heart Association (2008). ^ "Know Your Λίπη". American Heart Association (2008). Retrieved on 2008-09-03. Ανακτήθηκε στις 2008-09-03.
 22. ^ " Protect Your Heart: Choose Fats Wisely ". ^ "Protect Your Heart: Επιλέξτε Λίπη συνετή". American Diabetes Association (2004). American Diabetes Association (2004). Retrieved on 2008-09-03. Ανακτήθηκε στις 2008-09-03.
 23. ^ " AAFP 2006-Changing the Landscape of Chronic Disease Care ". American Association of Family Physicians 2006 Scientific Assembly (2006). ^ "AAFP 2006-Αλλαγή του τοπίου των χρόνιων ασθενειών Care". American Association of Family Physicians 2006 Επιστημονική Συνέλευση (2006). Retrieved on 2008-09-03. Ανακτήθηκε στις 2008-09-03.
 24. ^ " Qualified Health Claims, Letter of Enforcement Discretion US Food and Drug Administration " (2006). ^ "Χαρακτηρισμένο ισχυρισμών υγείας, Επιστολή του Επιβολή Διακριτικότητα ΗΠΑ Food and Drug Administration" (2006). Retrieved on 2008-09-03. Ανακτήθηκε στις 2008-09-03.
 25. ^ Mikkleson, Barbara and David P. (2005). ^ Mikkleson, Μπάρμπαρα και David P. (2005). " Urban Legends Reference Pages: Canola Oil and Rape Seed ". Snopes . "Urban Legends Reference Σελίδες: Λάδι Canola και γογγυλόσπορους". Snopes. Retrieved on 2007-10-20. Ανακτήθηκε στις 2007-10-20.
 26. ^ Edell, Dean (1999). ^ Edell, Dean (1999). " Canola Oil: Latest Internet Hoax Victim ". "Λάδι Canola: Τελευταίες Internet Hoax θύματος». Healthcentral.com. Retrieved on 2007-10-20. Ανακτήθηκε στις 2007-10-20.
 27. ^ " Canola Facts: Why Growers Choose GM Canola ". Canola Quick Facts . ^ "Canola Πραγματικά: Γιατί Growers Επιλέξτε GM Canola". Canola Γρήγορη Πραγματικά. Canola Council of Canada. Canola Συμβούλιο του Καναδά. Retrieved on 2007-10-20. "GM or transgenic canola varieties have been modified to be resistant to specific herbicides. They are called herbicide-resistant varieties. The plants are modified, but the oil is not modified. It is identical to canola oil from non-modified or conventional canola. Herbicide-resistant GM canola is grown on about 80% of the area in western Canada. GM canola was first introduced in 1995." Ανακτήθηκε στις 2007-10-20. "GM ή διαγονιδιακών ποικιλιών canola έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ανθεκτικά σε συγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα. Καλούνται ζιζανιοκτονοανθεκτικής ποικιλίες. Τα φυτά έχουν τροποποιηθεί, αλλά το πετρέλαιο δεν είναι τροποποιημένα. Είναι ταυτόσημη με canola πετρελαίου από μη τροποποιημένα ή συμβατικό canola. ζιζανιοκτονοανθεκτικής ΓΤ canola καλλιεργείται σε περίπου 80% της έκτασης στο δυτικό Καναδά. ΓΤ canola εισήχθη για πρώτη φορά το 1995. "
 28. ^ Monsanto vs. Percy Schmeiser [1] ^ Monsanto έναντι Percy Schmeiser [1]
 29. ^ [www.percyschmeiser.com] ^ [Www.percyschmeiser.com]
 30. ^ for example Price, Libby (2005-09-06). ^ Τιμή για παράδειγμα, Λίμπι (2005-09-06). " Network of concerned farmers demands tests from Bayer ", ABC Rural: Victoria , Australian Broadcasting Corporation . "Δίκτυο των ενδιαφερομένων αγροτών απαιτήσεις δοκιμών από την Bayer", Αγροτικής ABC: Victoria, Australian Broadcasting Corporation. Retrieved on 10 October 2007 . Ανακτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2007. and " Greenpeace has the last laugh on genetic grains talks ", Rural news , Australian Broadcaasting Corporation (2003-03-13) . και "Η Greenpeace έχει το τελευταίο γέλιο συνομιλίες σχετικά με τους γενετικούς κόκκων", Αγροτικής ειδήσεις, Αυστραλίας Broadcaasting Corporation (2003-03-13). Retrieved on 20 October 2007 . Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2007. also Cauchi, Stephen (2003-10-25). Επίσης Cauchi, Stephen (2003-10-25). " GM: food for thought ", Science article , The Age . "GM: τροφή για σκέψη", το άρθρο, Επιστήμη, η ηλικία. Retrieved on 20 October 2007 . Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2007.
 31. ^ " GM canola gets the green light ", National News , Sydney Morning Herald (2003-04-01) . ^ "ΓΤ canola πάρει το πράσινο φως", Εθνικό Νέα, Sydney Morning Herald (2003-04-01). Retrieved on 20 October 2007 . Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2007.
 32. ^ Canola Council of Canada - Canola Facts: Why Growers Choose GM Canola ^ Canola Συμβούλιο του Καναδά - Canola Πραγματικά: Γιατί Growers Επιλέξτε GM Canola
 33. ^ http://www.nass.usda.gov/nd/marrank.txt ^ Http://www.nass.usda.gov/nd/marrank.txt

External links Εξωτερικοί σύνδεσμοι

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d6/Ambox_style.png

Lists of miscellaneous information should be avoided. Please relocate any relevant information into appropriate sections or articles. (December 2007)

[edit] See also

[edit] References

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/99/Question_book-new.svg/50px-Question_book-new.svg.png

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. (December 2007)

 1. ^ Brown, J; Thill DC; Brown AP; Mallory-Smith C; Brammer TA & Nair HS (1996). "Gene transfer between canola (Brassica napus L.) and related weed species". Annals of Applied Biology 129 (3): 513-22. http://www.isb.vt.edu/brarg/brasym95/brown95.htm. Retrieved on 29 December 2008.
 2. ^ "Canola". infoplease.com. Retrieved on 2008-12-29.
 3. ^ "Richard Keith Downey: Genetics". science.ca (2007). Retrieved on 2008-12-29.
 4. ^ Storgaard, AK (2008). "Stefansson, Baldur Rosmund". The Canadian Encyclopedia. Retrieved on 2008-12-29.
 5. ^ Barthet, V. "Canola". The Canadian Encyclopedia. Retrieved on 2008-12-29.
 6. ^ "What is canola?". A problem with weeds – the canola story. Biotechnology Australia (Australian Government). Retrieved on 2007-10-20.
 7. ^ Klahorst, Suanne J. (1998). "Dreaming of the Perfect Fat". Food Product Design (Virgo Publishing). Retrieved on 2007-10-20.
 8. ^ "Low Erucic Acid Rapeseed (Lear) Oil Derived From Canola-quality Brassica juncea (L.) CZERN. Lines PC 97-03, PC98-44 AND PC98-45". Health Canada. Retrieved on 2008-12-29.
 9. ^ USDA. "Agricultural Statistics 2005" (pdf).
 10. ^ Ghafoorunissa (1996). "Fats in Indian Diets and Their Nutritional and health Implications". Lipids 31: S287–S291. doi:10.1007/BF02637093.
 11. ^ Shenolikar, I (1980). "Fatty Acid Profile of Myocardial Lipid in Populations Consuming Different Dietary Fats". Lipids 15(11): 980–982.
 12. ^ Bellenand, JF; Baloutch, G; Ong, N; Lecerf, J (1980). "Effects of Coconut Oil on Heart Lipids and on Fatty Acid Utilization in Rapeseed Oil". Lipids 15(11): 938–943.
 13. ^ Achaya, KT (1987). "Fat Status of Indians - A Review". Journal of Scientific & Industrial Research 46: 112–126.
 14. ^ Indu, M; Ghafoorunissa (1992). "n-3 Fatty Acids in Indian Diets - Comparison of the Effects of Precursor (Alpha-Linolenic Acid) Vs Product (Long chain n-3 Poly Unsaturated Fatty Acids)". Nutrition Research 12: 569–582. doi:10.1016/S0271-5317(05)80027-2.
 15. ^ "Canola Varieties". Canola Growers Manual. Canola Council of Canada. Retrieved on 2008-04-12.
 16. ^ a b c d "Comparison of Dietary Fats Chart". Canola Council of Canada. Retrieved on 2008-09-03.
 17. ^ a b c d USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)
 18. ^ "Canola Oil: The truth!". Canola Council of Canada. Retrieved on 2007-10-20. "Canola oil is the healthiest of all commonly used cooking oils. It is lowest in saturated fat, high in cholesterol-lowering mono-unsaturated fat and the best source of omega-3 fats of all popular oils."
 19. ^ de Lorgeril, M; Salen, P (2006-02-09). "The Mediterranean-style diet for the Prevention of Cardiovascular Diseases". Public Health Nutr: 118–23.
 20. ^ "Canola Oil: Good for Every Body" (PDF). American Dietetic Assocation (2006). Retrieved on 2008-09-03.
 21. ^ "Know Your Fats". American Heart Association (2008). Retrieved on 2008-09-03.
 22. ^ "Protect Your Heart: Choose Fats Wisely". American Diabetes Association (2004). Retrieved on 2008-09-03.
 23. ^ "AAFP 2006-Changing the Landscape of Chronic Disease Care". American Association of Family Physicians 2006 Scientific Assembly (2006). Retrieved on 2008-09-03.
 24. ^ "Qualified Health Claims, Letter of Enforcement Discretion U.S. Food and Drug Administration" (2006). Retrieved on 2008-09-03.
 25. ^ Mikkleson, Barbara and David P. (2005). "Urban Legends Reference Pages: Canola Oil and Rape Seed". Snopes. Retrieved on 2007-10-20.
 26. ^ Edell, Dean (1999). "Canola Oil: Latest Internet Hoax Victim". Healthcentral.com. Retrieved on 2007-10-20.
 27. ^ "Canola Facts: Why Growers Choose GM Canola". Canola Quick Facts. Canola Council of Canada. Retrieved on 2007-10-20. "GM or transgenic canola varieties have been modified to be resistant to specific herbicides. They are called herbicide-resistant varieties. The plants are modified, but the oil is not modified. It is identical to canola oil from non-modified or conventional canola. Herbicide-resistant GM canola is grown on about 80% of the area in western Canada. GM canola was first introduced in 1995."
 28. ^ Monsanto vs. Percy Schmeiser [1]
 29. ^ [www.percyschmeiser.com]
 30. ^ for example Price, Libby (2005-09-06). "Network of concerned farmers demands tests from Bayer", ABC Rural: Victoria, Australian Broadcasting Corporation. Retrieved on 10 October 2007. and "Greenpeace has the last laugh on genetic grains talks", Rural news, Australian Broadcaasting Corporation (2003-03-13). Retrieved on 20 October 2007. also Cauchi, Stephen (2003-10-25). "GM: food for thought", Science article, The Age. Retrieved on 20 October 2007.
 31. ^ "GM canola gets the green light", National News, Sydney Morning Herald (2003-04-01). Retrieved on 20 October 2007.
 32. ^ Canola Council of Canada - Canola Facts: Why Growers Choose GM Canola
 33. ^ http://www.nass.usda.gov/nd/marrank.txt

[edit] External links

Δεν υπάρχουν σχόλια: