Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Το υβριδιο Buckfast απαγορευτηκε στην Σλοβενια...το ιδιο παει να γινει στην Ρουμανια...στην Ελλαδα???

Buckfast, bee-hybrid which has alerted the Romanian researchers
July 18, 2015 12:17 agrointel.ro
Carpathian bee is the only race recognized in this country, but a few years began to import and other breeds or hybrids that promise Romanian beekeepers double production. With huge costs and long-term disastrous effects, researchers say domestic considers that, at this rate of import uncontrolled genetic Romanian bee will disappear in 5-6 years.
The greatest fear of researchers from the Institute of Apiculture Research and Development is linked to the entry on the Romanian market Buckfast bees, a hybrid obtained by crosses of different subspecies of European honeybee (Apis mellifera). The hybrid was obtained by "Brother Adam" (a monk born in Germany in 1898, his name layman Karl Kehr), who was in charge of the monastery Buckfast apiary.
"He entered the country Buckfast, even we manufacture and resort in Sibiu and did not know any associative learning of them (those who set up station - n.r.). The old law of livestock was written clearly that imports are approved by the Ministry, but at some point changed the law and now it's more difficult, "said John Fetea, president of the Beekeepers Association of Romania, during a recent meeting considered the Committee on agriculture of the Chamber of Deputies.
Romanian specialists fear is that beekeepers are increasingly tempted to high yields in a short time, so it appeals to new genetics, especially at Buckfast. Many without knowing the risks and then became addicted to power this hybrid, a dependence that gradually could expand nationwide. "They introduced this hybrid trirasial and depend economically on him. Jelly hold it for two years, and then go to the source and you buy some and that others fixed prices without any control. After two years of no production, no longer have bee, you have nothing, "he said Fetea.
Associative forms will be consulted for imports of genetic
Fetea explained to MPs that "the bee family, life period is short and you can not control or verify their propagation in the air, who pair jelly." "There are things to be protected, that our race of bees is very good, is adapted to new conditions. But if no one will be control ... associative forms should be consulted to give an advisory opinion even on these imports. The competent authorities may take into account new or not, but we do our duty to give an expert opinion, "said John Fetea.
In turn, dr. Biochemist Cristina Mateescu, general manager ICDA said it would be natural for cercetărorii institute to be consulted because they are the only ones producing bee family elite under applicable law. Pure genetic material is bought from ICDA 70 lei, then multiply multiplication apiaries.
Slovenia banned foreign genetic material
Currently, the Romanian legislation is among the most permissive in the EU, given that there is a rigorous verification of imports of bees as long as they respect Community law. Other countries that also had this freedom, they woke up to reality only when they're out national genetic - the example of France or Italy. Other more cautious as Slovenia, they have completely banned foreign breeds and hybrids in order to protect local race, and the Commission had nothing to say about this national decision.


 http://agrointel.ro/36494/buckfast-albina-hibrid-care-i-a-pus-in-alerta-pe-cercetatorii-romani/


 Buckfast, μέλισσα-υβρίδιο που ειδοποίησε τις ρουμανικές ερευνητές
18 Ιούλ, 2015 12:17 agrointel.ro
Καρπαθίων μέλισσα είναι η μόνη φυλή που αναγνωρίζονται σε αυτή τη χώρα, αλλά σε λίγα χρόνια άρχισε να εισάγει και άλλες φυλές ή υβρίδια που υπόσχονται ρουμανική μελισσοκόμους διπλή παραγωγής. Με τεράστιο κόστος και μακροπρόθεσμες καταστροφικές συνέπειες, οι ερευνητές λένε εγχώρια θεωρεί ότι, σε αυτό το ποσοστό εισαγωγής ανεξέλεγκτης γενετικής ρουμανική μέλισσα θα εξαφανιστεί σε 5-6 χρόνια.
Ο μεγαλύτερος φόβος των ερευνητών από το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας Έρευνας και Ανάπτυξης συνδέεται με την είσοδο στις ρουμανικές μέλισσες αγορά Buckfast, ένα υβρίδιο που λαμβάνονται από διασταύρωση διαφορετικών υποείδη των ευρωπαϊκών μελισσών (Apis mellifera). Το υβριδικό ελήφθη με «Αδελφός Adam" (ένας μοναχός γεννήθηκε στη Γερμανία το 1898, το όνομα λαϊκός του Karl Kehr), ο οποίος ήταν υπεύθυνος του μοναστηριού Buckfast μελισσοκομείο.
"Μπήκε στη χώρα Buckfast, ακόμα κατασκευάζουμε και θέρετρο στην πόλη Sibiu και δεν ξέρω κανένα συνειρμική εκμάθηση από αυτούς (αυτούς που έχει συσταθεί σταθμό - Ν.Κ.). Το παλιό νόμο του ζωικού κεφαλαίου γράφτηκε με σαφήνεια ότι οι εισαγωγές έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο, αλλά σε κάποιο σημείο άλλαξε το νόμο και τώρα είναι πιο δύσκολο », δήλωσε ο John Fetea, πρόεδρος του Συλλόγου Μελισσοκόμων της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνάντησης θεωρείται η Επιτροπή γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Ρουμανικής ειδικούς φόβος είναι ότι οι μελισσοκόμοι είναι όλο και περισσότερο στον πειρασμό να υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να απευθύνεται σε νέους γενετική, ειδικά σε Buckfast. Πολλοί χωρίς να γνωρίζει τους κινδύνους και, στη συνέχεια, εθίστηκε στην εξουσία το υβριδικό αυτό, μια εξάρτηση που σταδιακά θα μπορούσε να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο. "Θα εισαγάγει αυτό το υβριδικό trirasial και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν. Ζελέ κρατήστε για δύο χρόνια, και στη συνέχεια να πάει στην πηγή και να αγοράσετε μερικά και ότι οι άλλοι σταθερές τιμές, χωρίς κανέναν έλεγχο. Μετά από δύο χρόνια χωρίς παραγωγής, δεν έχουν πλέον μέλισσα, δεν έχετε τίποτα », είπε Fetea.
Ενώσεων που θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για τις εισαγωγές των γενετικών
Fetea εξήγησε στους βουλευτές ότι «η οικογένεια των μελισσών, περίοδος η ζωή είναι σύντομη και δεν μπορείτε να ελέγξετε ή να ελέγξει τον πολλαπλασιασμό τους στον αέρα, οι οποίοι ζεύγος ζελέ." «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προστατεύεται, ότι η φυλή μας των μελισσών είναι πολύ καλή, έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Αλλά αν κανείς δεν θα είναι σε έλεγχο ... θα πρέπει να ζητείται η γνώμη συνεταιριστικές μορφές για να δώσει μια συμβουλευτική γνώμη, ακόμη και σε αυτές τις εισαγωγές. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λάβουν υπόψη νέες ή όχι, αλλά θα κάνουμε το καθήκον μας να δώσει τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων, "είπε ο John Fetea.
Με τη σειρά του, ο Δρ. Βιοχημικός Cristina Mateescu, γενικός διευθυντής ICDA είπε ότι θα ήταν φυσικό για cercetărorii ινστιτούτο να ζητείται η γνώμη, επειδή είναι οι μόνοι που παράγουν μέλισσα οικογένεια ελίτ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Καθαρό γενετικό υλικό έχει αγοραστεί από ICDA 70 λέι, στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε μελίσσια πολλαπλασιασμό.
Σλοβενία ​​απαγορευτεί ξένου γενετικού υλικού
Επί του παρόντος, η ρουμανική νομοθεσία είναι από τις πιο ανεκτική στην ΕΕ, δεδομένου ότι υπάρχει ένα αυστηρό έλεγχο των εισαγωγών μελισσών, εφόσον τηρούν το κοινοτικό δίκαιο. Άλλες χώρες που είχαν, επίσης, αυτή την ελευθερία, ξύπνησαν στην πραγματικότητα μόνο όταν είστε έξω εθνικό γενετικό - το παράδειγμα της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Άλλες πιο προσεκτικοί, καθώς η Σλοβενία, έχουν απαγορευθεί εντελώς ξένες φυλές και τα υβρίδια, προκειμένου να προστατεύσει την τοπική φυλή, και η Επιτροπή δεν είχε τίποτα να πει για αυτό εθνική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: