Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Χρησιμοποιώντας τους δορυφόρους για να μετακινήσετε τις κυψέλες σαςΆραγε δεν μπορεί να γίνει κάτι και στην χώρα μας από το να δίνονται λεφτά σε άχρηστες δράσεις όπως το  MELINET?

Αυστραλία

Using satellites to move beehives 12 Jul 2013


A new online tool that uses images from NASA satellites is set to revolutionise the way Australia’s beekeepers find sources of nectar and pollen for their bees.

Ένα νέο online εργαλείο που χρησιμοποιεί εικόνες από δορυφόρους της NASA έχει οριστεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο μελισσοκόμων της Αυστραλίας βρει πηγές νέκταρος και γύρης για τις μέλισσες τους.

Called ‘BeeBox’ the online tool is the first of its kind in the world and uses historical and current satellite imagery to help beekeepers predict where and when eucalypt trees will flower. Most Australian beekeepers rely on flowering eucalypts to provide nectar and pollen for their bees, with most locating their hives within state-owned eucalypt forests.Ονομάζεται « BeeBox » το online εργαλείο είναι η πρώτη του είδους της στον κόσμο και χρησιμοποιεί ιστορικές και τρέχουσες δορυφορικές εικόνες για να βοηθήσει τους μελισσοκόμους προβλέψει πού και πότε τα δέντρα ευκαλύπτου θα ανθίσουν . Οι περισσότεροι Αυστραλοί μελισσοκόμοι βασίζονται σε ανθοφορία των ευκαλύπτων για να προσφέρουν το νέκταρ και γύρη για τις μέλισσες τους , με τα περισσότερα εντοπισμό κυψέλες τους μέσα στα κρατικά δάση ευκαλύπτου .

Eucalypts are highly adapted to Australian conditions and their flowering cycle is complex. Most species only flower every two, three or four years and a number of factors influence flowering, including temperature and rainfall.

Ευκάλυπτοι είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένα στις συνθήκες της Αυστραλίας και τον κύκλο ανθοφορίας τους είναι πολύπλοκη . Τα περισσότερα είδη μόνο ανθιζουν κάθε χρόνια δύο , τρία ή τέσσερα και μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την ανθοφορία , συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων

BeeBox, which has been developed with funding from the Rural Industries R&D Corporation, can be accessed for free from home or a mobile device and uses imagery direct from NASA satellites to provide the most up-to-date and accurate information about eucalypt flowering cycles.

Το προβάδισμα για την ανάπτυξη της BeeBox , Jonathan Arundel από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης , δήλωσε ιστορικών δορυφορικών εικόνων έχει χρησιμοποιηθεί για να παράγουν χάρτες που δείχνουν eucalypt κύκλους ανάπτυξης σε όλη την νότιο - ανατολική Αυστραλία κατά την τελευταία δεκαετία .

The lead developer of BeeBox, Jonathan Arundel from the University of Melbourne said historical satellite imagery has been used to produce maps that show eucalypt growth cycles across south-eastern Australia over the past decade.

Το προβάδισμα για την ανάπτυξη της BeeBox , Jonathan Arundel από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης , δήλωσε ιστορικών δορυφορικών εικόνων έχει χρησιμοποιηθεί για να παράγουν χάρτες που δείχνουν eucalypt κύκλους ανάπτυξης σε όλη την νότιο - ανατολική Αυστραλία κατά την τελευταία δεκαετία .

“Beekeepers can view growth at a single point in time, compare points in time, or select and plot eucalypt growth cycles over the past ten years,” Mr Arundel said.

" Οι μελισσοκόμοι μπορούν να δουν την ανάπτυξη σε ένα μόνο σημείο στο χρόνο , να συγκρίνουν τα σημεία στο χρόνο , ή να επιλέξετε και να σχεδιάσετε eucalypt κύκλους ανάπτυξης κατά τα τελευταία δέκα χρόνια", είπε ο κ. Arundel .


“The variability and uncertainty of where and when eucalypt trees will flower has in the past prevented beekeepers from being able to plan the movement of their hives with a large degree of certainty. BeeBox now provides beekeepers with a level of information they’ve previously never had access to and should help them better predict eucalypt flowering cycles and hence inform the movement of their hives.


« Η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα για το πού και πότε eucalypt δέντρα θα ανθίσουν έχει στο παρελθόν εμπόδισε μελισσοκόμους από το να είναι σε θέση να προγραμματίσουν τη μετακίνηση των κυψελών τους με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας . BeeBox παρέχει πλέον οι μελισσοκόμοι με το επίπεδο των πληροφοριών που ποτέ δεν είχαν στο παρελθόν την πρόσβαση και θα πρέπει να τους βοηθήσει να προβλέψουν καλύτερα eucalypt κύκλους άνθησης και ως εκ τούτου ενημερώνουν την κίνηση των κυψελών τους 

“Beekeepers have to drive vast distances every year in an effort to locate stands of flowering eucalypt trees that will provide adequate supplies of nectar and pollen for their bees, and fuel is by far the greatest cost for a beekeeping operation.

« Οι μελισσοκόμοι πρέπει να οδηγήσετε μεγάλες αποστάσεις κάθε χρόνο σε μια προσπάθεια να εντοπίσει περίπτερα της ανθοφορίας δέντρα ευκαλύπτου που θα παρέχουν επαρκή εφοδιασμό της νέκταρ και γύρη για τις μέλισσες τους , και των καυσίμων είναι μακράν το μεγαλύτερο κόστος για μια επιχείρηση μελισσοκομίας .

“BeeBox has the potential to considerably cut their costs – especially fuel costs – by allowing them to make better informed planning decisions and moving their hives less.”

" BeeBox έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά το κόστος τους - ιδίως το κόστος των καυσίμων - . Επιτρέποντάς τους να κάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις σχεδιασμού και κινείται κυψέλες τους λιγότερο"

BeeBox can be accessed at www.sideroxylon.com.au/beebox/ (BeeBox is only available on Safari, Chrome and Firefox internet browsers).


BeeBox μπορεί να έχει πρόσβαση σε www.sideroxylon.com.au/beebox/ ( BeeBox είναι διαθέσιμη μόνο για Safari , Chrome και Firefox προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο ) .


A user manual that provides a step-by-step guide to using BeeBox is available and can be accessed either via the RIRDC website at www.rirdc.gov.au or as an iBook through the Apple iBooks app.

Ένα εγχειρίδιο που παρέχει μια βήμα-προς- βήμα οδηγό για τη χρήση BeeBox είναι διαθέσιμο και μπορεί να προσεγγιστεί είτε μέσω του RIRDC ιστοσελίδα www.rirdc.gov.au ή ως iBook της Apple μέσω του iBooks app
Media contacts: Jonathan Arundel, ph. 0414 379 616; Damon Whittock, RIRDC Public Affairs Manager, ph. 02 6271 4175.
.Media επαφές : Jonathan Arundel , ph . 0414 379 616 ? Damon Whittock , RIRDC Δημοσίων Υποθέσεων Διευθυντής , ph . 02 6271 4175 .

1 σχόλιο:

foris mouratidis είπε...

ΧΑΧΑ ΜΑΡΕΣΕΙ ΠΟΥ ΘΕΣ ΝΑΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ?