Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ


1) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη.
   (Ηλεκτρονική υποβολή)

2) Φωτοαντίγραφο της ΑEΕ (ΟΣΔΕ) 2012.

3)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση
   δεν ενισχύεται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα.

4)Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε
ισχύ ή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ 56 Α’) (μόνο για
τους κτηνοτρόφους). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης
γίνεται δεκτή η προσωρινή άδεια εγκατάστασης όπως αυτή ορίζεται ήτοι το
αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης που χορηγείται στην περίπτωση των πρόχειρων
καταλυμάτων, όσο και η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης που χορηγείται στις
περιπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών( μόνο για κτημοτρόφους)

5)Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων)
μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου (μόνο για τους
μελισσοκόμους).

6) Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, αν έχει αλλάξει.

7) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας .

8) Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός
εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της
εφαρμογής της.

9) Μία προσφορά και προτιμολόγια για κάθε επενδυτική δαπάνη.
ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΙ
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης,.


Κριτήρια επιλεξιμότητας:

α. Να είναι αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση στην οποία ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

β. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

γ. τα μελισσοσμήνη, τα αιγοπρόβατα και τα ποιμνιοστάσια κατέχονται νόμιμα και να είναι δηλωμένα
στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του 2013.

δ. τα μελισσοσμήνη να βρίσκονται ή να μετακινούνται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης
και τα ποιμνιοστάσια(μόνιμα ή μετακινούμενα) βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης.Δεσμεύσεις δικαιούχων
1) Να υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος της αίτησης ενίσχυσης και καθ΄ όλη τη
   διάρκεια της πενταετίας.
2)Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη – οι μελισσοκόμοι να
    χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής
   τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥ   6972095914 -  ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  6974500589
Θες/νίκη-Βασιλικά ΤΗΛ./FAX 2396022137
Email: ioafountou@gmail.com , stellaoik@yahoo.gr