Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

Τροποποίηση της αριθ. 282635/18-3-2008 απόφασης του ΥΑΑΤ και καθορισμός του ποσοστού κάλυψης της επιχορήγησης της δράσης αντικατάσταση κυψελών 2008.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 23-6-2008

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ Αρ. Πρωτ.: 301801

Τμήμα: Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας

Πληροφορίες: Μ. Τζιτζινάκης

Τηλέφωνο: 210 2125769

FAX: 210 5271660 Προς: Π.Δ.

Email: Ve46u045@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 282635/18-3-2008 απόφασης του ΥΑΑΤ και καθορισμός του ποσοστού κάλυψης της επιχορήγησης της δράσης αντικατάσταση κυψελών για το 2008»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υπ’ αριθμ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών (ΚΥΑ) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών «Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010»όπως ισχύει κάθε φορά.

β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»(Α/280) σε συνδυασμό με το άρθρο 33 του Ν. 2538/97 (Α/242) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις (Α/135).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

δ) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α/247).

ε) Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτ. Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99(Α’ 154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (Α’ 135).

στ) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής.

η) Του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) περί «μέτρων για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

θ) Της αριθμ. 282956/2007 (ΦΕΚ 614/Β/2007) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών περί: «Έγκρισης Κανονισμού Οργανικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ι) Του Καν. (ΕΚ) 797/2004 του Συμβουλίου «περί ενεργειών βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125), όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).

ια) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L 163).

ιβ) Του Καν. (ΕΟΚ) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» (L209).

ιγ) Του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L171).

ιδ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.

ιε) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”.

ιστ) Του Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών Υφυπουργών» (Α/232)

2. Την αριθμ. 256312/2-3-2005 (ΦΕΚ 300/Β/2005) απόφαση του ΥΑΑΤ περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης “Αντικατάσταση Κυψελών” στo πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 2007, όπως τροποποιήθηκει.

3. Την αριθμ. 282635/18-3-2008 (ΦΕΚ 511) απόφαση του ΥΑΑΤ περί «υλοποίησης δράσεων του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010»

4. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008 - 2010, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε(2007)3773/τελικό/08-08-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5. Το υπ’ αριθμ. 188161/27-5-2008 έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής που αφορά στον αριθμό των αιτουμένων προς επιχορήγηση κυψελών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι 860.000 € που έχει εγκριθεί για την 3η Ενέργεια της αρ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) ΚΥΑ και είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε. 5423 «Δαπάνες Ε.Γ.Τ.Π.Ε.- Εγγυήσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

7. Το γεγονός ότι το ποσό των 200.000 Ευρώ που είχε προβλεφθεί για τη Δράση «Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας» για το έτος 2008, δεν απορροφήθηκε και μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση κυψελών».

8. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη για την εν λόγω δράση δεν ξεπερνά το ποσό που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και που μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση της 3ης ενέργειας το προγράμματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 282635/18-3-2008 (ΦΕΚ 511/Β) απόφαση του ΥΑΑΤ ως εξής:

Στο δεύτερο εδάφιο στο σημείο ε) η φράση:

«“μέχρι του ποσού των 1.500.000 Ευρώ”»

αντικαθίσταται από:

«“μέχρι του ποσού των 1.720.000 Ευρώ”»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 282635/18-3-2008 απόφαση του ΥΑΑΤ ως έχει

2. Καθορίζουμε το ποσοστό κάλυψης επιχορηγούμενων κυψελών της Δράσης ΙΙΙ.Β «αντικατάσταση κυψελών», για το έτος 2008 ως ακολούθως:

¨ Για κατόχους περισσοτέρων ή ίσων με 150 μελισσοσμηνών το ποσοστό των επιχορηγούμενων κυψελών επί του αριθμού των αιτουμένων καθορίζεται σε 8,5%.

¨ Για κατόχους μέχρι και 149 μελισσοσμηνών το ποσοστό των επιχορηγούμενων κυψελών επί του αριθμού των αιτουμένων καθορίζεται σε 7,4%.

3. Η παρούσα ισχύει από της υπογραφής της.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ


3 σχόλια:

markos aliprantis είπε...

Κατά πώς φαίνετε πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!!!!!!!!!!!!

b. kalamiotis είπε...

παλι θα τα αρπάξουνε οι παραγωγοι κυψελών που πηγαν τις τιμές τους στα αστρα

Ανώνυμος είπε...

Καιρός για ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (των 3 πρώτων ελληνικών Συνταγμάτων, της Ελβετίας και πλήθους συλλόγων)
και κυβερνήσεις αλληλεγγύης, χωρίς λαμόγια, μίζες και διχόνοια!
Μπορεί να αρχίσει πριν νομοθετηθεί, από πρωτοβουλίες ανά δήμο, βάζοντας ανεπίσημη κάλπη πριν τις εκλογές για να ψηφίζουν όσοι θέλουν, όσους από τους υποψήφιους θέλουν να αποτελούν το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ (το εφάρμοσαν στη Μελίβοια Αγιάς το 2000), ώσπου να καταλάβουν όλοι πόσο καλύτερα είναι!