Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΜΕΛΙ,ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΧΛΩΡΑΜΦΕΝΙΚΟΛΗ ΄΄ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΕ'' ΣΑΝ ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΟΤΑΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Bee Keeper Graham Grigson.

http://www.theage.com.au/news/national/sticky-trail-of-deceit-stings-beekeepers/2008/03/22/1205602734635.html

Mark Russell
March 23, 2008

CHINESE honey contaminated with a potentially deadly substance is being sold overseas as "Australian-made," putting our $80 million-a-year industry — and the health of unsuspecting consumers — at risk.

ΚΙΝΕΖΙΚO μέλι μολυσμένο με μια δυνητικά θανατηφόρα ουσία πουλήθηκε στο εξωτερικό ως "προϊόν Αυστραλίας," βάζοντας την βιομηχανία μελιού ,τζίρου $ 80 εκατ. δολλαρίων ανά έτος - και για την υγεία των ανυποψίαστων καταναλωτών - σε κίνδυνο.

The Australian Honey Bee Industry Council has called on the Federal Government to act immediately to safeguard the reputation of the nation's honey producers.

Το Συμβούλιο της Αυστραλιανής Βιομηχανίας Μελιού κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει αμέσως δράση για να διαφυλάξει τη φήμη των παραγωγών μελιού της Αυστραλίας.

Under the scam — which may have been operating for more than eight years — the contaminated honey is imported into Australia, re-labelled "Made in Australia" and exported to Asia and Europe.

Υπό το γεγονός αυτής της απάτης – η οποία πραγματοποιείται εδώ και πάνω από 8 χρόνια- το μολυσμένο μέλι εισαγόταν στην Αυστραλία, βαπτιζόταν σαν "Made in Australia" και εξαγόταν στην Ασία και την Ευρώπη.

Council executive director Stephen Ware said the substance, chloramphenicol, recently had been detected overseas in royal jelly labelled Australian-made.

Ο διευθυντής του Συμβουλίου της Αυστραλιανής Βιομηχανίας Μελιού, Stephen Ware είπε η ουσία, χλωραμφενικόλη, πρόσφατα είχε εντοπιστεί στο εξωτερικό σε βασιλικό πολτό με ετικέττα ‘’Made in Australia’’.

The antibiotic is used to control disease in prawns and bees, as well as to treat diseases in humans, including typhoid fever. It has a rare but potentially life-threatening side effect — a blood disease known as idiosyncratic aplastic anaemia, which can be fatal.

Το αντιβιοτικό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασθένεια σε γαρίδες και μέλισσες, καθώς και για τη θεραπεία ασθενειών στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανόμενων του τυφοειδή πυρετού. Έχει μια σπάνια αλλά δυνητικά απειλητική για τη ζωή ανεπιθύμητη συνέπεια – ασθένεια του αίματος γνωστή ως ιδιόμορφος πλαστική αναιμία, η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Mr Ware said quarantine officers were unable to check every batch of Chinese honey entering the country, which meant some unscrupulous Australian health food distributors were able to import contaminated royal jelly and propolis (a resinous substance that bees collect from trees) from China and re-label the products "Made in Australia" or "Product of Australia" for export.

Ο Mr Ware είπε ότι οι υπάλληλοι ελέγχου δεν είναι σε θέση να ελέγχουν κάθε παρτίδα του Κινέζικου μελιού που εισέρχονται στη χώρα, γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι ασυνείδητοι Αυστραλιανοί διανομείς προϊόντων υγιεινής διατροφής ήταν σε θέση να εισάγουν τα μολυσμένα προϊόντα, βασιλικός πολτός και πρόπολη (ρητινώδη ουσία που συλλέγουν οι μέλισσες από τα δέντρα) από την Κίνα και τα βάφτιζαν εκ νέου "Made in Australia" η "Προϊόν της Αυστραλίας" για εξαγωγή.

Nearly 400 tonnes of Chinese honey was imported last year.

Σχεδόν 400 τόνοι Κινέζικου μελιού εισήχθησαν πέρυσι.

Mr Ware said apiarists had repeatedly warned importers that the royal jelly from China could be contaminated.

Ο κ Ware είπε ότι οι μελισσοκόμοι επανειλημμένα είχαν προειδοποιήσει τους εισαγωγείς ότι ο βασιλικός πολτός από την Κίνα θα μπορούσε να είναι μολυσμένος.

"The Europeans have tested it and said, 'Look, this has chloramphenicol in it and it's labelled 'Product of Australia'," Mr Ware said.

"Οι Ευρωπαίοι το έχουν ελέγξει και λένε:" Κοίτα, αυτό έχει chloramphenicol στο περιεχόμενο του και η ετικέτα του λέει «Προϊόν της Αυστραλίας", "είπε ο κ. Ware.

He said some importers were foiling labelling laws by blending a filler, mainly wheat gluten, with royal jelly in Australia.

Είπε ότι ορισμένοι εισαγωγείς καλύπτουν τους νόμους για την ετικέτα, με την ανάμειξη ενος filler(αδρανή ουδέτερη ουσία), κυρίως γλουτένη σίτου, με τον βασιλικό πολτό στην Αυστραλία.

Melbourne beekeeper Graham Grigson said Australia's testing facilities were inadequate. "As far as I'm concerned, any honey that is diseased has to go straight back to where it came from," Mr Grigson said.

Ο Μελισσοκόμος Graham Grigson από την Μελβούρνη της Αυστραλίας είπε οι έλεγχοι των δειγμάτων της Αυστραλίας ήταν ανεπαρκής. "Όσον με αφορά, κάθε ποσότητα μελιού που είναι επικίνδυνη για την δημόσια υγεία θα πρέπει να πηγαίνουν πίσω στην χώρα από όπου προήρθε," είπε ο κ. Grigson.

The United States, Britain, the European Union and Canada banned imports of Chinese honey in 2002 after traces of chloramphenicol were detected. The ban was lifted after China claimed it had cleaned up its act. China's Minister of Agriculture, Sun Zhengcai, last year said the Government was cracking down on farmers and producers who used banned chemicals.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τις εισαγωγές κινεζικών μελιών, το 2002, μετά από εντόπιση ιχνών χλωραμφενικόλης. Η απαγόρευση αναιρέθηκε μετά από τους ισχυρισμούς της Κίνας ότι δεν υπήρχε πια πρόβλημα. Ο Υπουργός Γεωργίας, της Κίνας , Sun Zhengcai, δήλωσε πέρυσι, ότι η κυβέρνηση τιμώρησε τους αγρότες και τους παραγωγούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν απαγορευμένα χημικά.

An Australian Quarantine and Inspection Service spokesman said imported honey was not categorised as a risk food and was subject only to random testing.

Ο εκπρόσωπος της Australian Quarantine Inspection Service είπε ότι το εισαγόμενο μέλι δεν είχε χαρακτηριστεί ως τρόφιμο κινδύνου και υπόκειται μόνο σε τυχαίους ελέγχους.

4 σχόλια:

chaniabee !!!! είπε...

Να τα βλέπουν ορισμένοι που μου έλεγαν πια είναι η διαφορά του δικού μας από το κινέζικο!!!!

chaniabee !!!! είπε...

Να τα βλέπουν ορισμένοι που μου έλεγαν πια είναι η διαφορά του δικού μας από το κινέζικο!!!!

Θεοδόσης Κατσαρός είπε...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
Ποια είναι η διαφορά;
Αγόρασα ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια από ένα Κινέζικο μαγαζί για νάναι ελαφριά να πηγαίνω στα μελίσσια 12 Ε [Τζάπα πράμα δηλαδή] Λοιπόν για να μην μου πιάνεται η μέση κάθομαι σ ένα καρεκλάκι και δουλεύω στα μελίσσια και την δεύτερη μέρα που τα φορώ μου έρχεται μια έντονη δυσοσμία. Την Τρίτη μέρα που τα φόραγα μού ήρθε να πέσω κάτω απ την μυρωδιά ήταν σαν να ψόφησαν τα πόδια μου πρίν 40 ημέρες .Το βράδυ τα πήγα στον κάδο δεν τ έριξα όμως μέσα τα λυπήθηκα και τα άφησα πάνω μήπως τα ζηλέψει κανένας άλλος.
Υ.Γ Τις φωτογραφίες τις έλαβες;

ΑΝΘΙΜΟΣ-ANTHIMOS ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ-SIGOUDIS -ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ -ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-κιν: 0030-6937 47 53 57 είπε...

Τα email τα ελαβα αλλα δεν μπορώ να τις ανοίξω, δεν εχω το καταλληλο προγραμμα μαλλον,θα ρωτησω καποιον ειδικό,ευχαριστώ πολύ παντως