Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

ΝΕΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ
Υπόδειγμα  3

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ
Για ΕΚΔΟΣΗ Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου                                                                   


                                                     

   Προς  :   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
                  Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤ. & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

         1 . Παρακαλώ να μου χορηγήσετε , σύμφωνα με την με αριθ. 370910 / 14-5-2001  Απόφαση του
              Υπουργού Γεωργίας και τη σχετική Αίτησή μου με αριθ.  ……… / … - … - 2013 μελισσοκομικό
               βιβλιάριο με τα στοιχεία :


   Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ

   Επώνυμο                       :  …………………………………..
   Όνομα                           :    ………………………………….. 
   Όνομα Πατρός              :   ………………………………….. 
   Όνομα Μητρός              :  …………………………………..
   Ημερομηνία Γέννησης  :  ….     ………………………    2013  
   Διεύθυνση Κατοικίας    :  ………………………….     ……………………
   Αριθ.Δελτ.Ταυτότητας  :   …………………
   Α.Φ.Μ. /  Δ.Ο.Υ.           :  …………….    /  ΔΟΥ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ


    Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

   Είμαι μελισσοκόμος από το έτος  :  ……..
   Είμαι μελισσοκόμος κατά κύριο επάγγελμα  :                   ΝΑΙ                          ΟΧΙ     
   Διατηρώ μελισσοσμήνη   :  α .  Ευρωπαϊκές κυψέλες  :  …..
                                                β .  Εγχώριες  κυψέλες     :  …..
   Το Μελισσοκομείο μου    :  α .  Διαχειμάζει στη περιοχή :  ………………………..
                                                β .  Μεταφέρεται στους Νομούς  : …………. , ……….. , ……….. , …………
   Έχω μελισσοκομικό Αυτοκίνητο Τύπου  ………………………  με Αριθ. Κυκλοφορίας  :   ………………

        
        2 . Επισυνάπτω δύο φωτογραφίες μου , μία για το Βιβλιάριο μου & μία για την Αίτηση-Δήλωσή μου .
 
        ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ , … / … / 2013                                                          O/Η Αιτών/ούσα - Δηλών/ούσα

                                                                                                                           ……………………….          


            ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ  -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
·         Αίτηση - Δήλωση του κατόχου μελισσοσμηνών  ( Υπόδειγμα στη Δ/νση Aγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής - Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών ) .
·         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων .
·         Δύο ( 2 ) πρόσφατες μικρές φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου .
·         Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών ( Συμφωνητικό Αγοράς θεωρημένο από το Δήμο της Περιοχής/ΚΕΠ , Υπεύθυνη Δήλωση για απόκτηση , κλπ. ) .
·         Βεβαίωση κατοχής μελισσοσμηνών από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο της περιοχής                                 ( Πενταπλάτανος : τηλ. 23820 - 23199  λειτουργία τις μέρες Δευτέρα-Τετάρτη 17.00’ – 21.00’ μ.μ. & Πρόεδρος Συλλόγου Σιγκούδης Ανθ. : τηλ. 6937475357 ).
·         Απόδοση Κωδικού για Πυροσφράγιση στο ξύλινο πλαίσιο της κάθε κυψέλης και μετά από Επιτόπιο Έλεγχο επίδοση του Βιβλιαρίου .
·         Αρμόδιοι Γεωπόνοι Δ/νσης Αγρ.Οικονομίας & Κτηνιατρικής - Γραφείο Μελισσοκομίας :
              Ουγγρίνος Αλέκος - Κράνιας Βασίλης  τηλ. : 23820 - 84418 & 84421
                                                                                                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                  Γιαννιτσά ,      /      /  2013
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
         Δ Η Μ Ο Σ    Π Ε Λ Λ Α Σ                                   
Τμήμα         :  Οικονομικό                                                    
Ταχ.Δ/νση   :  Εθν.Αντίστασης & Χατζηδημητρίου
Πληρ.          :  Χ.Ζούδας - Ι.Σιαματάς                                                
Ταχ.Κώδ.    :  58100  Γιαννιτσά                                                  
Τηλ.            :  23823-50844  50831  Fax : 23820-25240          
E-mail         :  u12505@minagric.gr  

                                                                 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
                                                       Ο Δήμαρχος Πέλλας
                                                            Βεβαιώνει ότι  :

        O/ H   …………………………………………   του   …………….  , κάτοικος  …………………. του Δήμου ……..….  - Π.Ε.Πέλλας , με Α.Δ.Τ.  ………………  &  Α.Φ.Μ.  ……………   έχει στη κατοχή του  ………………………….. (  … ) μελισσοσμήνη σε αντίστοιχες κυψέλες ευρωπαϊκού τύπου .
        Η Βεβαίωση χορηγείται για απόδειξη της κυριότητας και για κάθε νόμιμη χρήση .

                                                                                             ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ,  … / … / 2013                
                                                                                                                    Εντολή  Δημάρχου


                                            Π Ρ Α Ξ Η    Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Η Σ         
   Από τις παραπάνω κυψέλες/μελισσοσμήνη σήμερα μεταβιβάζονται στον/στην  ……………………………                                          ……... του  ………….   , κάτοικο …………………. του Δήμου ……..….  - Π.Ε  ………………………   με Α.Δ.Τ.  ………………  &  Α.Φ.Μ.  ……………    οι  …………………….  ( …. ) κυψέλες/μελισσοσμήνη  , ύστερα από πώληση .
                                                                                                                ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ,  … / … / 2013                
                     Ο  ΠΩΛΗΤΗΣ                                                                        Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

                      ………………                                                                         ………………
                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                Για το γνήσιο των υπογραφών
                                          ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ,  … / … / 2013                
                                                       Εντολή  Δημάρχου

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)


Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Τμήμα    Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών
Γραφείο : ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:


Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:


Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:


Ημερομηνία γέννησης(2):


Τόπος Γέννησης:


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:
  

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:
 
Αριθ:
  
ΤΚ:


Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
mail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
           Τα στοιχεία τα οποία δηλώνω στην ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ μου για την εγγραφή μου στο Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων & την Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου είναι ακριβή.
                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                              Γιαννιτσά ,     -     - 2013

                                                                                                            O  Δηλών/ούσα                                                                                                           ……………………..


Δεν υπάρχουν σχόλια: