Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2008

ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΓΥΡΕΟΠΑΓΙΔΑ!!!!

Anti Varroa bottom board

ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΡΟΑ


Pollen trap

ΚΙΝΗΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΡΗΣ
HAPPYKEEPER tubes bottom board presentation - Jean-Pierre LE PABIC

punaise.gif (183 octets)History of the tubes bottom board
The TUBES BOTTOM BOARD was invented in 1993 by Marcel Legris, a beekeeper from Marseille (south of France). At that time, it was discovered that numerous feral bee colonies survived without any anti-Varroa treatment, and it was believed that the reason was that a certain amount of Varroa mites fell out of the cluster to disappear under the colony in places unvisited by the bees. The tubes bottom board was created to reproduce these conditions.

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ εφευρέθηκε το 1993 από Marcel Legris, ένας μελισσοκόμος από τη Μασσαλία (νότος της Γαλλίας). Εκείνη τη στιγμή, ανακαλύφθηκε ότι οι πολυάριθμες άγριες αποικίες μελισσών επέζησαν χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία αντι-Varroa, και θεωρήθηκε ότι ο λόγος ήταν ότι ένα ορισμένο ποσό Varroa ακαριών μειώθηκε από τη συστάδα για να εξαφανιστεί κάτω από την αποικία σε ισχύ από τις μέλισσες. Ο κατώτατος πίνακας σωλήνων δημιουργήθηκε για να αναπαραγάγει αυτούς τους όρους.

The Legris design was made with rigid tubes fitted into holes inside the wood on each side. The tubes were expensive and manufacturing was complicated. The lack of profitability quickly caused Mr. Legris to abandon this business. Having bought some of these boards, I personally made careful observations particularly on Varroa mites infestation, strength of the colonies in spring and honey production. My discoveries motivated me to research a more economical design for the board.

Το σχέδιο Legris έγινε με τους άκαμπτους σωλήνες που εναρμονίστηκαν στις τρύπες μέσα στο ξύλο σε κάθε πλευρά. Οι σωλήνες ήταν ακριβοί και η κατασκευή ήταν περίπλοκη. Η έλλειψη αποδοτικότητας ανάγκασε γρήγορα τον κ. Legris για να εγκαταλείψει αυτήν την επιχείρηση. Αγοράζοντας μερικοί από αυτούς τους πίνακες, έκανα προσωπικά τις προσεκτικές παρατηρήσεις ιδιαίτερα Varroa στην προσβολή ακαριών, τη δύναμη των αποικιών την άνοιξη και την παραγωγή μελιού. Οι ανακαλύψεις μου με παρακίνησαν για να ερευνήσουν ένα πιό οικονομικό σχέδιο για τον πίνακα.


This was accomplished in 2002 when I rolled out the new tubes bottom board under the “HAPPYKEEPER” brand name. The tubes were no longer fitted into holes inside the wood but instead held by three struts punched from plastic sheets. It then was possible to use more cost effective polyethylene tubes on which nothing would stick. The tubes are not rigid or perfect, so a strut must be placed in the middle to keep them parallel. After four years, a recent development has compelled me to replace the punched struts with molded struts on the Dadant 10f/Langstroth models. The overall quality of the board is greatly improved.

Αυτό ολοκληρώθηκε το 2002 όταν εξεδίπλωσα το νέο κατώτατο πίνακα σωλήνων με το εμπορικό σήμα «HAPPYKEEPER». Τους σωλήνες δεν εναρμονίστηκαν πλέον στις τρύπες μέσα στο ξύλο αλλά αντ' αυτού τρεις δοκοί στέγης που τρυπήθηκαν με διατρητική μηχανή από τα πλαστικά φύλλα. Ήταν έπειτα δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι οικονομικώς πιό αποδοτικοί σωλήνες πολυαιθυλενίου στους οποίους τίποτα δεν θα κολλούσε. Οι σωλήνες δεν είναι άκαμπτοι ή τέλειοι, έτσι μια δοκός στέγης πρέπει να τοποθετηθεί στη μέση για να τους κρατήσει παράλληλους. Μετά από τέσσερα έτη, μια πρόσφατη ανάπτυξη με έχει αναγκάσει για να αντικαταστήσει τις τρυπημένες με διατρητική μηχανή δοκούς στέγης με τις φορμαρισμένες δοκούς στέγης στα 10f/Langstroth πρότυπα Dadant. Η γενική ποιότητα του πίνακα βελτιώνεται πολύ.
punaise.gif (183 octets)Advantages of the tubes bottom board
Beekeepers observations:

  1. Many beekeepers no longer treat, in my case since April 1997. On the other hand, beekeepers who have not dared to stop treatments are not encouraged to do so because their infestation rates do not decrease substantially.

  2. In my personal apiary, infestation rates are around 2 to 3% in spring after a few years without any treatment.

  3. Some beekeepers have reported observing a significant rise in Varroa mite falls immediately after exchanging a mesh board for a tubes board in autumn. The figure of 20 mites per hour was even reported on an extremely infested colony.

  4. Early development of colonies in spring equips bees to produce honey one month sooner in some locations.

  5. The tubes board is clean in spring and does not need to be cleaned every year. If this is not the case, the colony is generally queenless.

  6. Colonies have well withstood extremely low temperatures (-15 °C) in the French mountains for weeks.

Παρατηρήσεις Beekeepers:
1. Πολλά beekeepers δεν μεταχειρίζονται πλέον, στην περίπτωσή μου από τις Απριλίου 1997. Αφ' ενός, τα beekeepers που δεν έχουν τολμήσει να σταματήσουν τις θεραπείες δεν ενθαρρύνονται για να κάνουν έτσι επειδή τα ποσοστά προσβολής τους δεν μειώνονται ουσιαστικά.
2. Στο προσωπικό μελισσουργείο μου, τα ποσοστά προσβολής είναι περίπου 2 3% την άνοιξη μετά από μερικά έτη χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία.
3. Μερικά beekeepers έχουν εκθέσει την παρατήρηση μιας σημαντικής ανόδου Varroa τα φθινόπωρα ακαριών αμέσως μετά από να ανταλλάξουν έναν πίνακα πλέγματος για έναν πίνακα σωλήνων το φθινόπωρο. Ο αριθμός 20 ακαριών ανά ώρα αναφέρθηκε ακόμη και σε μια εξαιρετικά μολυσμένη αποικία.
4. Η πρόωρη ανάπτυξη των αποικιών εξοπλίζει την άνοιξη τις μέλισσες για να παραγάγει το μέλι έναν μήνα πιό σύντομα σε μερικές θέσεις.
5. Ο πίνακας σωλήνων είναι καθαρός την άνοιξη και δεν πρέπει να καθαριστεί κάθε έτος. Εάν αυτό δεν ισχύει, η αποικία είναι γενικά queenless.
6. Οι αποικίες έχουν αντισταθεί καλά τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (- 15 °C) στα γαλλικά βουνά για τις εβδομάδες.

First experiment from January to October 2005
Place: Toulouse (southwest of France; 100 km from the Pyrenees).
Number of colonies: ten on tubes boards and ten on mesh boards.
Bees: Buckfast
Last anti-Varroa treatment: August 2004
Brood surface in May: +25% with tubes boards
Mean honey harvest in spring : no honey flow
Varroa mite falls: +30% with tubes boards
Infestation rates in Sept. 2005:
Tubes boards: from 1.1% to 8%, 5.5% on average
Mesh boards: from 5.4% to 20.1%, 8.9% on average
Second experiment from January 2006 to June 2007
Place: Vesoul (east of France, less than 100 km from Switzerland)
Number of colonies: ten on tubes boards and ten on mesh boards.
Bees: black bees
Last anti-Varroa treatment: APIVAR from September to December 2005
Brood surface in April: +93% with tubes boards
Mean honey harvest in spring: 29 kg with tubes boards; 14 kg with mesh boards.
Varroa mite falls: equal between January and August;
3 times higher on tubes boards from September till January.
Nearly 5 times higher after replacing a mesh board with a tubes board.
Less than half after replacing of a tubes board with a mesh board.
Infestation rates in Aug. 2006: tubes boards : from 1.51% to 6,54%, 4.42% on average
mesh boards : from 1.69% to 11.62%, 6.13% on average.

punaise.gif (183 octets)Analysis
In the beginning, the tubes bottom board was designed to simulate the conditions found in feral colonies surviving without any anti-Varroa treatment in highly infested environments.

The empirical knowledge led to my conclusion that the reason for its efficiency was not that Varroa mites were not recycled through contact with bees as is apparently the case in traditional hives:

Στην αρχή, ο κατώτατος πίνακας σωλήνων σχεδιάστηκε για να μιμηθεί τους όρους που βρέθηκαν στις άγριες αποικίες που επιζούν χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία αντι-Varroa στα ιδιαίτερα μολυσμένα περιβάλλοντα. Η εμπειρική γνώση οδήγησε στο συμπέρασμά μου ότι ο λόγος για την αποδοτικότητά του δεν ήταν ότι Varroa τα άκαρια δεν ανακυκλώθηκαν μέσω της επαφής με τις μέλισσες όπως είναι προφανώς η περίπτωση στις παραδοσιακές κυψέλες:
  1. A study carried out in the southeast of France showed that mesh boards were not better than full boards to combat Varroa mites, as would be the case if the initial hypothesis was correct.

  2. Several beekeepers have seen that Varroa mite falls dramatically increase quickly when they replaced a mesh board with a tubes board in autumn.

  3. Development of colonies in spring is stronger.

  4. Varroa mite falls considerably increase after September

1. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σημείο της Γαλλίας έδειξε ότι οι πίνακες πλέγματος δεν ήταν καλύτεροι από τις πλήρεις διατροφές να καταπολεμήσουν Varroa τα άκαρια, όπως θα συνέβαινε εάν η αρχική υπόθεση ήταν σωστή.
2. Διάφορα beekeepers έχουν δει ότι Varroa οι πτώσεις ακαριών αυξάνονται εντυπωσιακά γρήγορα όταν αντικατέστησαν έναν πίνακα πλέγματος με έναν πίνακα σωλήνων το φθινόπωρο.
3. Η ανάπτυξη των αποικιών είναι την άνοιξη ισχυρότερη.
4. Varroa οι πτώσεις ακαριών αυξάνονται αρκετά μετά από το Σεπτέμβριο

The first point would show that the initial hypothesis was not correct. The second point would show that something changed very quickly inside the hive after replacement of the boards. The only thing that changes that rapidly is ventilation inside the hive. To control the atmosphere inside a room, the opening must not be too small (like a full board) otherwise it is impossible to renew the air effectively. The opening must not be too large either (like a mesh bottom board), otherwise it is not possible to control the volume of external air entering the hive. The openings in a tubes bottom board are the optimum size and are strategically situated to enable ventilating bees to create the atmosphere perfectly suited for them. Which keeps bees strong enough to combat Varroa mites and more inclined to raise brood in spring.

Το πρώτο σημείο θα έδειχνε ότι η αρχική υπόθεση δεν ήταν σωστή. Το δεύτερο σημείο θα έδειχνε ότι κάτι άλλαξε πολύ γρήγορα μέσα στην κυψέλη μετά από την αντικατάσταση των πινάκων. Το μόνο πράγμα που αλλάζει αυτού είναι γρήγορα εξαερισμός μέσα στην κυψέλη. Για να ελέγξει την ατμόσφαιρα μέσα σε ένα δωμάτιο, το άνοιγμα δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρό (όπως έναν πλήρη πίνακα) ειδάλλως αυτό είναι αδύνατο να ανανεώσει τον αέρα αποτελεσματικά. Το άνοιγμα δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλο ούτε (όπως έναν κατώτατο πίνακα πλέγματος), διαφορετικά δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί ο όγκος του εξωτερικού αέρα που εισάγει την κυψέλη. Οι ενάρξεις σε έναν κατώτατο πίνακα σωλήνων είναι το βέλτιστο μέγεθος και είναι στρατηγικά τοποθετημένες για να επιτρέψουν στις μέλισσες εξαερισμού για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που ταιριάζει τέλεια για τους. Όποιος κρατά τις μέλισσες αρκετά ισχυρές να καταπολεμήσει Varroa τα άκαρια και κλιμένος να αναθρέψει το τσούρμο την άνοιξη.
punaise.gif (183 octets)Questions
Why do feral colonies remain healthy in highly infested environments ?
The reason could be: when a swarm begins occupying a hole in a tree, bees would build the combs conforming to the existing openings, in order to be able to control the atmosphere around brood. It is easy to imagine that the tubes board works in much the same way.

Why do Varroa mite falls increase after September ?
Several reasons could be considered: diminution of brood; lower temperature, especially at night; birth of first wintering bees.

Why do treated colonies not have low infestation rates ?
Most chemicals used to combat Varroa mites are also poisonous to bees but the dose is sub-lethal for them. When infestation rates are high, the Mid Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium advises against using products such as fluvalinate, coumaphos or amitraze and even oxalic acid as a preventative against Colony Collapse Disorder. They could therefore also weaken the bees and make them unable to effectively combat Varroa mites, even when using tubes boards.

Further studies are needed to answer all these questions.

The HAPPYKEEPER bottom board takes the place of your usual hive floor


It consists of a wooden frame,


several tubes and three struts ,


the tubes are held together by the struts.

The gaps between the tubes are 3.5 mm;
bees cannot pass through them.

The illustrated hive is fitted with alternate frames only,
enabling us to see how each tube is located
exactly underneath a brood frame.

Hive waste as well as Varroa mites fall through the funnel
shaped openings and can be examined under the hive
.

The HAPPYKEEPER bottom board always remains clean and needs no intervention over several years.


The hive should be set about 20 cm above
the ground.

The gaps between the tubes provide for an
efficient circulation of air within the hive.

The bees can expel used air and replace it with fresh air through their fitted floor. The interior atmosphere is thus made optimal for the health and growth of the colony in every season of the year. In the French Mountains, colonies have easily withstood long periods of cold below -10 C.

Some beekeepers have noticed a considerable increase in Varroa mite drop immediately after replacement of an open mesh bottom board with a Happykeeper bottom board. The strictly controlled atmosphere around the cluster makes the bees stronger, healthier, more productive and so better able to get rid of varroa mites. If an infestation rate of 5% or less is found in the Spring, no treatment whatever is needed.
At a height of about 8 mm, the entrance needs no
further widening in Spring. Robbing is thus
practically eliminated in Summer

A bottom board that is permanently clean, keeping bees fully healthy, and requiring little or no anti-varroa treatment, with low risk of robbing: all these advantages give clear evidence that the HAPPYKEEPER bottom board is "the board we install and forget".

Pollen Trap


HAPPYKEEPER pollen trap accommodates
the harvesting of pristine pollen.

Hive waste is eliminated through the openings
between the tubes and cannot mix with the pollen
in the basket. Bigger waste like dead bees
is evacuated through the drones holes.

The pollen basket is easily locked with the hole in the angle
bracket. Notice the small cylinder to operate the pollen comb.

The 7 mm high opening prevents mice and other
small animals from entering.

This picture without the small wooden panel above shows the
uncomplicated design of the trap. Maintenance is then particularly easy.
The pollen comb can be operated from outside to become horizontal
and allow free pasage to the bees and vice-versa.

The pollen trap seen from below: on the right, shows the groove to eliminate
rain water which prevents loss of the pollen harvest. Angle brackets make very easy
hanging and removal of the basket. Openings between the tubes allow for
the passage of even the bigger pollen pellets.

Download: Trial Report on the Happykeeper Bottom Board January 2006 to June 2007 ( PDF file 397 Mo)
Toulouse-Auzeville 2005 trial report ( PDF file 1,228 Mo)
See also the articles in:
The Beekeeper's quarterly - November 2003
Bee Culture Magazine - December 2005

Available from

post_it.gif (274 octets) HAPPYKEEPER
20, avenue des Acacias
F-92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Tel.: +33 (0)1 47 14 10 52
Email: j-p.lepabic@aist.enst.fr
Internet: www.apiculture.com/happykeeper/

UK Suppliers:

E H Thorne Beehives Ltd
LN8 5LAWragby - Lincoln - UK
Phone: 44 1673 858555

USA Suppliers:

James Vermeer
13138 S New Era Rd,
Oregon City,
OR 97045
Phone: (503) 226-6000;
Fax: (503) 657-6153
Email: jim@happykeeperusa.com
Internet: www.happykeeperusa.com

We are looking for distributors in other countries.

2 σχόλια:

Θεοδόσης Κατσαρός είπε...

Καλησπέρα σας,
για τα βαρρόα πολύ ωραία η βάση. Επίσης και για το καθάρισμα του μελισσιού. Για τη γύρη όμως τι γίνεται; Εμείς όταν δουλεύουμε τις γυρεοπαγίδες στη βρούβα ή στη λαδανιά οι γύρες είναι πολύ χοντρότερεςαπο τα 3mm που βλέπω πως έχουνε άνοιγμα τα σωληνάκια. Θα φρακάρουν και δε θα περνάνε στο συλλέκτη. Μήπως είναι φτιαγμένες για τα εκεί δεδομένα που τα μελίσσια τους λόγω ανεπάρκειας τέτοιων λουλουδιών κάνουν μικρότερους σβόλους;
Καλό βράδυ.

ΑΝΘΙΜΟΣ-ANTHIMOS ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ-SIGOUDIS -ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ -ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-κιν: 0030-6937 47 53 57 είπε...

Γειά σου Θεοδόση,
η απόσταση είναι 3,5mm και πιστεύω είναι ιδανική και για συλλογή γύρης και για καταπολέμηση της βαρρόας με σκέτη άχνη ζάχαρη.Είμαι στο στάδιο του φτιαξίματος της.Πιστεύω θα είναι ιδανική, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ,και για το σκαθάρι, εαν ποτέ εμφανιστεί. άνθιμος