Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΜΗΝΥΕΙ ΤΗΝ BAYER ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ


http://www.ens-newswire.com/ens/aug2008/2008-08-25-01.asp

German Coalition Sues Bayer Over Pesticide Honey Bee Deaths

Συνασπισμός μηνύει την γερμανική εταιρία φυτοφαρμάκωνBayer για τον θάνατο μελισσών


FREIBURG, Germany, August 25, 2008 (ENS) - The German organization Coalition against Bayer Dangers today brought legal action against Werner Wenning, chairman of the Bayer AG Board of Management, by filing a charge against him with the public prosecutor in Freiburg.FREIBURG, Γερμανία, 25 Αυγούστου 2008 (ENS) - Η γερμανική οργάνωση του Συνασπισμού κατά της Bayer Κίνδυνοι άσκησε σήμερα νομική δράση κατά Werner Wenning, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG, της Διοίκησης, με κατάθεση επιβάρυνση σε βάρος του με τον εισαγγελέα του Φράιμπουργκ.

The group accuses Bayer CropScience of "marketing dangerous pesticides and thereby accepting the mass death of bees all over the world."

Η ομάδα κατηγορεί την εταιρεία Bayer CropScience της "εμπορίας επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και αποδεχόμενος έτσι την θανατική η μάζα των μελισσών σε όλο τον κόσμο."The coalition filed the charge in cooperation with German beekeepers who claim they lost thousands of hives after poisoning by the Bayer pesticide clothianidin in May.

Ο συνασπισμός κατατεθεί η χρέωση σε συνεργασία με γερμανικές ομάδες μελισσοκόμων που ισχυρίζονται ότι έχασαν χιλιάδες μελίσσια μετά από δηλητηρίαση από την Bayer φυτοφαρμάκων clothianidin το Μάιο.

Since 1991, Bayer has been producing the insecticide imidacloprid, which is one of the best selling insecticides in the world, often used as seed-dressing for maize, sunflower, and rape. Bayer exports imidacloprid to more than 120 countries and the substance is Bayer's best-selling pesticide.

Από το 1991, η Bayer έχει παράγει το εντομοκτόνο imidacloprid, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, τα εντομοκτόνα, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά ως επένδυση σπόρου για το καλαμπόκι, ηλίανθος, και ελαιοκράμβη. Bayer imidacloprid εξαγωγές σε περισσότερες από 120 χώρες και η ουσία της Bayer μεγαλύτερες πωλήσεις φυτοφαρμάκων.

Since patent protection for imidacloprid has expired in most countries, Bayer in 2003 brought a similarly functionning successor product, clothianidin, onto the market, the coalition alleges.

Επειδή η προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το imidacloprid έχει λήξει στις περισσότερες χώρες, η Bayer, το 2003 έφερε μια εξίσου functionning διάδοχό του προϊόντος, clothianidin, στην αγορά, ο Συνασπισμός προβάλλει.

Both substances are systemic chemicals that work their way from the seed through the plant. The substances get into the pollen and the nectar and can damage beneficial insects such as bees.

Και οι δύο ουσίες είναι χημικά που συστηματικές εργασίες δρόμο τους από το σπόρο της εγκατάστασης. Οι ουσίες που καταλήγουν στην γύρη και νέκταρ και μπορεί να βλάψει ωφέλιμων εντόμων όπως οι μέλισσες.

The coalition alleges that the start of sales of imidacloprid and clothianidin coincided with the occurrence of large scale bee deaths in many European and American countries.

Up to 70 percent of all hives have been affected. In France, approximately 90 billion bees died over the past 10 years, reducing honey production by up to 60 percent.

Attorney Harro Schultze, who represents the Coalition against Bayer Dangers said, "The public prosecutor needs to clarify which efforts Bayer undertook to prevent a ban of imidacloprid and clothianidin after sales of both substances were stopped in France. We're suspecting that Bayer submitted flawed studies to play down the risks of pesticide residues in treated plants."

In France, imidacloprid has been banned as a seed dressing for sunflowers since 1999 and in 2003 was also banned as a sweet corn treatment.

Η συμμαχία υποστηρίζει ότι η έναρξη των πωλήσεων του imidacloprid clothianidin και συνέπεσε με την εμφάνιση της μεγάλης κλίμακας μέλισσα θανάτων σε πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες.
Έως και 70 τοις εκατό του συνόλου των κυψελών που έχουν πληγεί. Στη Γαλλία, περίπου 90 δισ. μέλισσες πέθανε κατά τα τελευταία 10 χρόνια, μειώνοντας την παραγωγή μελιού έως και 60 τοις εκατό.
Attorney Harro Schultze, που αντιπροσωπεύει ο Συνασπισμός κατά της Bayer Κίνδυνοι, είπε: "Ο εισαγγελέας πρέπει να αποσαφηνίσει ποιες προσπάθειες της Bayer δεσμεύθηκε να αποτρέψει την απαγόρευση του imidacloprid clothianidin και μετά την πώληση των δύο ουσιών είχαν σταματήσει στη Γαλλία. Σας υποψιάζεται ότι η Bayer υπέβαλε διαβλητή μελέτες προβλέπεται να παίξουν οι κίνδυνοι των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε φυτά. "
Στη Γαλλία, imidacloprid έχει απαγορευθεί ως σποροαπολυμαντικού για τον ηλίανθο, από το 1999 και το 2003 ήταν επίσης απαγορευθεί ως γλυκό καλαμπόκι θεραπεία.

Convened by the French government, in 2003 the Comitι Scientifique et Technique declared that the treatment of seeds with imidacloprid leads to significant risks for bees. Bayer's application for approval of clothianidin was also rejected by French authorities.

http://www.ens-newswire.com/ens/aug2008/20080825_beecloseup.jpg

Honey bee on a flower in Baden-Württemberg, Germany (Photo by Tachherrdokter)

Clothianidin and imidacloprid are two of a relatively new class of insecticides known as neonicotinoids that impact the central nervous system of insects.

"Bayer's Board of Management has to be called to account since the risks of neonicotinoids such as imidacloprid and clothianidin have now been known for more than 10 years," says Philipp Mimkes, spokesman for the Coalition Against Bayer-Dangers.

Συγκαλείται από τη γαλλική κυβέρνηση, το 2003 η Comit ι Scientifique et Technique δήλωσε ότι η επεξεργασία των σπόρων με imidacloprid οδηγεί σε σημαντικούς κινδύνους για τις μέλισσες. Της Bayer αίτηση για την έγκριση των clothianidin απορρίφθηκε επίσης από γαλλικές αρχές.

Μελισσών σε ένα λουλούδι στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, Γερμανία (Φωτογραφία από Tachherrdokter)

Clothianidin και το imidaclopride, είναι δύο από μια σχετικά νέα κατηγορία των εντομοκτόνων είναι γνωστή ως neonicotinoids ότι η επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων.
"Η Bayer το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι neonicotinoids όπως imidacloprid clothianidin και έχουν πλέον γνωστή για περισσότερα από 10 χρόνια", λέει ο Philipp Mimkes, εκπρόσωπος του συνασπισμού κατά της Bayer-Κίνδυνοι.

The coalition is demanding that Bayer withdraw all neonicotinoids from the market worldwide.

"With an annual turnover of nearly 800 million euro, neonicotinoids are among Bayer's most important products," said Mimkes. "This is the reason why Bayer, despite serious environmental damage, is fighting against any application prohibitions."

The accusation of flawed studies is echoed by the Canadian Pest Management Regulatory Agency which said of Bayer's clothianidin application, "All of the field/semi-field studies, however, were found to be deficient in design and conduct of the studies and were, therefore, considered as supplemental information only.

Ο συνασπισμός είναι απαιτητική ότι η Bayer αποσύρει όλες neonicotinoids από την αγορά σε ολόκληρο τον κόσμο.
"Με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 800 εκατ. ευρώ, neonicotinoids είναι μεταξύ της Bayer σημαντικότερων προϊόντων", είπε ο Mimkes. "Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Bayer, παρά τις σοβαρές περιβαλλοντικές ζημίες, μάχεται εναντίον οποιασδήποτε αίτησης απαγορεύσεις."
Η έγκληση των νόθων μελέτες αυτή αντανακλάται από το καναδικό Pest Management ρυθμιστικός οργανισμός που έλεγε των clothianidin εφαρμογή της Bayer, "Όλα τομέα / ημι-τομέα των μελετών, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ήταν ελλιπείς σε σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των μελετών και ήταν, ως εκ τούτου , Θεωρείται ως συμπληρωματική πληροφορία μόνο.

"Clothianidin may pose a risk to honey bees and other pollinators, if exposure occurs via pollen and nectar of crop plants grown from treated seeds," said the Canadian agency.

The agency said, "It should also be noted that clothianidin is very persistent in soil, with high carry-over of residues to the next growing season. clothianidin is also mobile in soil."

Germany banned neonicotinoids for seed treatment in May 2008, due to negative affects on bee colonies. Beekeepers in the Baden-Wόrttemberg region suffered a severe decline linked to the use of clothianidin.

The German Federal Office of Consumer Protection and Food Safety suspended the registration for eight pesticide seed treatment products on maize and rapeseed, including clothianidin and imidacloprid.

Bayer says the pesticide entered the environment because farmers failed to apply an adhesive agent that affixes the compound to the seed coats. Without the fixative agent, Bayer says, the compound drifted into the environment from sown rapeseed and sweet corn and then affected the honeybees.

"Seed treatments are one of the most targeted and environmentally friendly forms to apply crop protection products. We regret the recent bee losses and the situation they have created for the beekeepers in Baden-Wόrttemberg," said Dr. Hans-Josef Diehl, head of development and registration at Bayer CropScience Deutschland GmbH during an expert hearing on bee losses in Karlsruhe, Germany in June.

Dr. Richard Schmuck, an ecologist at Bayer CropScience, said in June, "All studies available to us confirm that our product is safe to bees if the recommended dressing quality is maintained. This is also shown by the product safety assessments which we have submitted to the registration authorities."

"When used correctly," he said, "this crop protection product is safe for operators, consumers and the environment and fulfills the international criteria with regard to ecological systems."

In the United States, the nonprofit Natural Resources Defense Council filed a lawsuit August 15 in federal court in Washington, DC to force the federal government to disclose studies it ordered on the effect of clothianidin on honey bees.

Studies on clothianidin were ordered by the U.S. Environmental Protection Agency from Bayer CropScience in 2003 when the EPA granted the company a registration for the chemical.

NRDC attorneys believe that the EPA has evidence of connections between pesticides and the mysterious honey bee die-offs reported across the country called colony collapse disorder that it has not made public.

Colony collapse disorder has claimed more than one-third of honey bees in the United States since it was first identified in 2006.

"Clothianidin μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο για μέλισσες και άλλα επικονιαστών, εάν η έκθεση παρουσιάζεται μέσω γύρη και νέκταρ και των καλλιεργούμενων φυτών που καλλιεργούνται από την επεξεργασία των σπόρων προς σπορά", δήλωσε η καναδική υπηρεσία.
Ο οργανισμός είπε, "Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι clothianidin είναι πολύ ανθεκτικές στο έδαφος, με υψηλή μεταφορά των καταλοίπων με την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Clothianidin είναι επίσης κινητό στο χώμα."
Η Γερμανία απαγόρευσε neonicotinoids για την επεξεργασία των σπόρων, το Μάιο του 2008, οφείλεται στις αρνητικές επιπτώσεις στις αποικίες των μελισσών. Οι μελισσοκόμοι στο Baden-W ό rttemberg περιοχή υπέστη σοβαρή κάμψη που συνδέονται με τη χρήση των clothianidin.
Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και Ασφάλειας των Τροφίμων ανασταλεί η καταχώριση για οκτώ φυτοφάρμακα για τα προϊόντα επεξεργασίας σπόρων αραβοσίτου και ελαιοκράμβης, συμπεριλαμβανομένων των clothianidin και imidacloprid.
Bayer λέει το φυτοφάρμακο τέθηκε το περιβάλλον, διότι οι αγρότες παρέλειψε να εφαρμόσει ένα συγκολλητικό πράκτορα που επιθέτει το σύνθετο με το σπόρων παλτά. Με το σταθεροποιητικό παράγοντα, λέει η Bayer, το σύνθετο drifted στο περιβάλλον που έχουν σπαρεί από την ελαιοκράμβη και το γλυκό καλαμπόκι και στη συνέχεια να επηρεαστούν οι μέλισσες.
"Σπόρος θεραπείες είναι ένα από τα πιο στοχευμένες και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές να εφαρμόσει τα προϊόντα προστασίας των καλλιεργειών. Εκφράζουμε τη λύπη μας για τις πρόσφατες απώλειες των μελισσών και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για τους μελισσοκόμους στο Baden-W ό rttemberg," είπε ο Δρ Hans-Josef Diehl, επικεφαλής της ανάπτυξη και την καταγραφή σε Bayer CropScience Deutschland GmbH κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις απώλειες των μελισσών στην Καρλσρούη της Γερμανίας τον Ιούνιο.
Ο Δρ Ρίτσαρντ Schmuck, ένας οικολόγος στην Bayer CropScience, δήλωσε τον Ιούνιο, "Όλες οι μελέτες είναι στη διάθεσή μας επιβεβαιώνουν ότι το προϊόν είναι ασφαλές για τις μέλισσες και αν η συνιστώμενη γάζα ποιότητα διατηρείται. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από την ασφάλεια του προϊόντος εκτιμήσεις που έχουμε υποβάλει στις αρχές ταξινόμησης. "
"Όταν χρησιμοποιείται σωστά», είπε, "αυτή η προστασία των καλλιεργειών προϊόν είναι ασφαλές για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και το περιβάλλον και πληροί τα διεθνή κριτήρια σχετικά με οικολογικά συστήματα."
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μη κερδοσκοπική Natural Resources Defense Συμβουλίου, άσκησε αγωγές 15 Αυγουστου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, για να ισχύει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποκαλύψει το παραγγείλει μελέτες για τις επιδράσεις των clothianidin στις μέλισσες.
Μελέτες για clothianidin είχαν παραγγελθεί από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ από την εταιρεία Bayer CropScience, το 2003, όταν η EPA χορηγήθηκε στην εταιρεία για την καταχώριση των χημικών.
NRDC εισαγγελείς πιστεύουν ότι το EPA έχει στοιχεία των συνδέσεων μεταξύ των φυτοφαρμάκων και η μυστηριώδης μελισσών die-offs αναφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα που ονομάζεται διαταραχή κατάρρευσης αποικίας ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Colony κατάρρευση των ταραχών που έχει στοιχίσει περισσότερο από το ένα τρίτο των μελισσών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2006.

Copyright Environment News Service (ENS) 2008. All rights reserved.

5 σχόλια:

b. kalamiotis είπε...

εχει καρύδια η εκει ΟΜΣΕ

ΑΝΘΙΜΟΣ-ANTHIMOS ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ-SIGOUDIS -ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ -ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-κιν: 0030-6937 47 53 57 είπε...

ΟΛΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ.ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ, ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΧ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗς ΔΕΘ΄Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ , ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ

b. kalamiotis είπε...

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΣΑΝ ΤΟΝ ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ και γι΄αυτο πάντα δεν παιρνουν τίποτα απο το κράτος σε αντίθεση με τους συναδέλφους στις άλλες ευρωπαικές χώρες (βλέπε Ισπανία 20 ευρώ ετησίος για την προσφορά της μέλισσας στην γονιμοποίηση)

Ανώνυμος είπε...

Ειμαι μεσα σε οποια κινητοποιησει
θελετε.
Πειτε τι πρεπει να κανουμε
και θα το κανουμε ,καποιος πρεπει ομως να το οργανωσει.
Ας ξυπνησουμε λοιπον
Παναγιωτης

Ανεστης Θ. Κετσετζιδης είπε...

Μάλλον αδιάβαστοι θα πάμε.Δεν κουνιέται κανείς...