Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ DADANT-LANGSTROTH-LAYENS
Επιτέλους θα άπρεπε να γίνει και στην Ελλάδα κάποιας μορφής επίσημο πείραμα σύγκρισης αυτών των κυψελών για να δούμε τελικά ποια η αλήθεια και ποιός ο μύθος...

This hive, designed by the American Dadant immediately was one of the first modifications were made to the Langstroth and most widely expanded. He is currently very similar to those of the Langstroth measures only changes in the top of the tables: 

the brood chamber becomes higher, 27 cm interior height, wax 42 x 27 cm. 

 These 7cm the gains to better get a full set ellipse without split it with the picture of the rise in times of expansion. In return these lost 7 cm in the honey super, left with pictures of interior space of 42 cm long and 13 cm high. With respect to other construction elements: bee conservation step, back and sides, materials, everything said is valid for the Langstroth hive. 

Driving:
 
This hive keeps important populations of bees in their bodied breeding, and give them more space to store honey one, more in keeping with the rapid blooms gradually.  


A Dadant hive provided in the brood chamber of 42 x 27 x 2 x 10 = 22,680 cm 

a Langstroth has                                                     42 x 20 x 2 x 10 = 16,800 cm 

and 12 boxes Layens                                              30 x 35 x 2 x 12 = 25,200 cm. for honey and brood. 

 If we compare these data, 

we see that a body of 10 frames Dadant brood offers only for breeding the same area as a Layens of 14 frames, and honey equivalent to 5 frames Layens;   


while a Langstroth body offers the equivalent of 8 frames Layens for breeding (16 if the hive is handled two bodies for breeding) and honey also has the rise Layens equivalent to 8 frames.


Disadvantages of the hive Dadant

 The cost of buying a Dadant hive with its ups is twice that of a Layens 
The conservation of wax requires adequate storage space and attention
 • In a truck fit 10% less than Dadant hives Layens 
• The loading and unloading of the Dadant hives precise machining, are heavy for one person especially in spring and early summer when they rise or
 • The extraction machinery must be suitable for your pictures, if you fail in this work is endless.

 Dadant hive advantages: 
• The control works hives are easier, more comfortable to match the hikes put Layens 
• To harvest are also easier, two people and a truck can easily be removed increases aapiary, bring to where unskilled personnel (easier to get) can castrate and return to the field in less than a day warehouse. 
• When the hives are full if they are empty increases need not hurry to castrate.
 • Although the Dadant hives had to stretch all the wax in the breeding and bodies hikes and even though no experience in handling produced, totaling 4 seasons,8.58% more honey than Layens (Layens: about 22 kg average, Dadant: about 24 kg).

 Αυτή η ομάδα, που σχεδιάστηκε από την αμερικανική Dadant αμέσως ήταν μία από τις πρώτες τροποποιήσεις έγιναν με την Langstroth και πλέον επεκταθεί ευρέως. Σήμερα είναι πολύ παρόμοια με εκείνα των μέτρων Langstroth μόνο μεταβολές στην κορυφή των πινάκων: ο θάλαμος γόνου γίνεται μεγαλύτερη, 27 εκατοστά εσωτερικό ύψος, κερί 42 x 27 εκατοστά. Αυτά τα 7 εκατοστά τα κέρδη για να πάρει καλύτερα μια πλήρη σειρά έλλειψη χωρίς να γίνεται διαχωρισμός με την εικόνα της ανόδου σε περιόδους επέκτασης. Σε αντάλλαγμα αυτοί έχασαν τα 7 cm σε μέλι σούπερ, άφησε με εικόνες από τον εσωτερικό χώρο 42 cm μήκος και 13 cm ύψος. Όσον αφορά τα άλλα δομικά στοιχεία: μέλισσα βήμα διατήρηση, την πλάτη και τις πλευρές, τα υλικά, ό, τι λέγεται είναι έγκυρη για την κυψέλη Langstroth.Διοίκηση:
 
Αυτή η ομάδα διατηρεί σημαντικούς πληθυσμούς των μελισσών σε σώμα αναπαραγωγής τους, και να τους δώσουμε περισσότερο χώρο για να αποθηκεύσετε το μέλι μία, περισσότερο σύμφωνη με τις ταχείες ανθίζει σταδιακά. Μια κυψέλη Dadant που προβλέπονται στο θάλαμο γεννητόρων του 42 x 27 x 2 x 10 = 22.680 εκατοστά μια Langstroth έχει 42 x 20 x 2 x 10 = 16.800 εκατοστά και 12 κουτιά Layens 30 x 35 x 2 x 12 = 25,2 χιλιάδες εκατοστά. για το μέλι και γόνου. Αν συγκρίνουμε αυτά τα δεδομένα, βλέπουμε ότι ένα σώμα 10 καρέ Dadant γόνου προσφέρει μόνο για την αναπαραγωγή της ίδιας περιοχής ως Layens των 14 καρέ, και το μέλι που ισοδυναμεί με 5 καρέ Layens? ενώ ένα σώμα Langstroth προσφέρει το ισοδύναμο των 8 καρέ Layens για αναπαραγωγή (16 αν η ομάδα χειρίζεται δύο φορείς για την αναπαραγωγή) και το μέλι έχει επίσης η άνοδος Layens που ισοδυναμεί με 8 καρέ.


Μειονεκτήματα της κυψέλης Dadant 

• Το κόστος αγοράς ενός κυψέλη Dadant με πλάνα της είναι διπλάσιο από αυτό του Layens
 • Η διατήρηση του κεριού απαιτεί επαρκή αποθηκευτικό χώρο και προσοχή• Σε ένα φορτηγό χωράει 10% λιγότερο από ό, τι Dadant κνίδωση Layens 
• Η φόρτωση και εκφόρτωση του Dadant κνίδωση ακριβή μεταλλοτεχνίας, είναι βαρύ για ένα άτομοιδιαίτερα την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, όταν αυξάνονται ή 
• Τα μηχανήματα εξόρυξης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τις εικόνες σας, εάν αποτύχει σε αυτό το έργο είναι ατελείωτες. 

Dadant κυψέλη πλεονεκτήματα: 
• Ο έλεγχος λειτουργεί κυψέλες είναι πιο εύκολο, πιο άνετα για να ταιριάζει με τις αυξήσεις θέσει Layens• Για τη συγκομιδή είναι επίσης ευκολότερη, δύο άτομα και ένα φορτηγό μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί αυξάνει τηνμελισσοκομείο, όπου φέρει σε ανειδίκευτο προσωπικό (πιο εύκολο να πάρει) να ευνουχίσει και να επιστρέψει στο πεδίο σε λιγότερο από μια αποθήκη ημέρα.• Όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε πλήρη αν έχουν αδειάσει οι αυξήσεις δεν χρειάζεται να βιαστούμε να ευνουχίσει.• Παρά το γεγονός ότι οι κυψέλες Dadant έπρεπε να τεντώσει όλο το κερί στην αναπαραγωγή και φορείςπεζοπορίες και παρόλο που δεν έχουν εμπειρία στο χειρισμό παράγονται, συνολικού ύψους 4 εποχές,8,58% περισσότερο από ό, τι το μέλι Layens (Layens: περίπου 22 kg κατά μέσο όρο, Dadant: περίπου 24 κιλά).

 http://coronaapicultores.blogspot.gr/2012/11/colmena-dadant.html?spref=fb
http://coronaapicultores.blogspot.gr

3 σχόλια:

nik arva είπε...

ανθιμε καλη χρονια με Υγεια !!οσο αναφορα τη συγκριση δεν υπαρχει συγκριση!!η DADANT ειναι μια μηχανη παραγωγης μελιου!!!ακομα και στις ασχημες χρονιες οπως λενε οτι ηταν φετος το μελι ειναι πολυ!η φωλια με τα 2 μικρα ειναι ενα 4οροφο απο τα αλλα τελη μαρτη!!πως να μη παρω μελι?50-70 κιλα τα καλα 20-30 τα αλλα σε μια ανθοφορια!!!ταισμα ΠΟΤΕ!!λιγο ζουμι μονο για διεγερση γεναρη καιαρχες αυγουστου.το μονο μειον ειναι να προλαβω τη σμηνουργια τελη μαρτη!!!!!!!αλλα και αυτο λυνεται!και τελος να πω οι χειρισμοι ειναι τελειως διαφορετικοι απο τους αλλους.

Koutsoukos Kostas είπε...

κοίτα που θα μας τρεχεις να βάφουμε τώρα τις κυψέλες του παπού! Καλή χρονια!

ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ-ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ είπε...

Χρονια πολλα Καλή Χρονιά Νικο και Κωστα με υγεια και ευτυχια και πολλες πατεντες και εφευρέσεις!!!